Ny detaljplan för
Sunnansjö 125:2 m.fl. "Brittsand"

Planområdet ligger på västra sidan av sjön Väsman och norr om Gonäs. Området är känt under namnet Brittsand som under många år var fritidsby för anställda på ASEA, numera ABB. Till området är det ca 8 kilometer från Ludvika centrum.

Karta över området

Syftet är att planlägga för en utvidgning av befintligt fritidshusområde. Frågor kring VA och väg ska vara lösta innan detaljplanen granskas.

Planen strider inte mot översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Området är ett utpekat LIS-område i kommunens översiktsplan och strandskydd avses upphävas inom delar av planområdet. Planärendet genomförs med standardförfarande.

Granskningen pågår till och med den 6 maj 2016

Tidplan

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Sept - Okt

april - maj 2016

hösten 2016

hösten 2016

Handlingar

Granskningshandlingar finns nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter

Projektledare (konsult) Bror Wallin, telefon 070 554 11 63
Planingenjör Joel Lidholm, telefon 0240-861 80, epost samhallsbyggnad@ludvika.se

Om du är sakägare och vill ha rätt att överklaga detaljplanens antagande krävs dock ett skriftligt yttrande med en underskrift senast under granskningsskedet.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL)

För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-04-08

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 27/03 20:29:36