Du är här:

Del av Brunnsvik 1:68 i Ludvika kommun "BRUNNSVIKS FOLKHÖGSKOLA"

Planområdet ligger i Brunnsvik, cirka 7 km nordväst om Ludvika tätort, längsmed riksväg 66/länsväg 245.

Vita Huset i Brunnsviks folkhögskola

Samrådsmöte för allmänheten blir torsdagen den 6:e april 2017 kl. 18.00 i sammanträdesrummet Orren på plan 7 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24. Välkomna!

Syftet med detaljplanen är att göra planområdet mer flexibelt för olika sorters användning i jämförelse med gällande detaljplan.

Strandskydd avses att upphävas enligt ett beslut av Länsstyrelsen. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för utökat förfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådet pågår till och med den 28 april 2017.

Tidplan

mars 2017

Granskning

maj 2017

juli 2017

Laga kraft

sep-okt 2017

 

Handlingar

Samrådshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på

  • Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
  • Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid
  • Internet: www.ludvika.se/planerlänk till annan webbplats

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:

Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61

samhallsbyggnad@ludvika.se 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast den 28 april 2017 till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):

För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-30

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 15/12 14:51:55