Du är här:

F.d. kommunalhuset Grängesberg

Ändring genom tillägg av detaljplan 391 för del av Öraberget 11:85

Planområdet ligger i Grängesbergs centrum nordväst om korsningen Örabergsvägen - Stora Hagvägen/Malmgatan. Syftet med ändringen är att möjliggöra att före detta kommunalhuset byggs om för seniorboende eller trygghetsboende. 

Området för ändring genom tillägg markerat med röd linje

Ändringen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det bedöms behövas.

Tidplan

aug - sep 2017

Granskning

okt 2017

dec 2017

Laga kraft

jan 2018

Handlingar

Samrådshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på
- Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
- Grängesbergs bibliotek, Örabergsvägen 1, under öppettid
- Nedan under Relaterad information

Information och synpunkter

planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 36
samhallsbyggnad@ludvika.se

Samrådet pågår till och med den 14 september 2017, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-14

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 24/11 17:29:22