Du är här:

F.d. kommunalhuset Grängesberg

Ändring genom tillägg av detaljplan 391 för del av Öraberget 11:85

Planområdet ligger i Grängesbergs centrum nordväst om korsningen Örabergsvägen - Stora Hagvägen/Malmgatan. Syftet med ändringen är att möjliggöra att före detta kommunalhuset byggs om för seniorboende eller trygghetsboende. 

Området för ändring genom tillägg markerat med röd linje

Ändringen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande.

Samråd har genomförts. Bullerutredningen och planbeskrivningens kapitel om byggnadskultur har kompletterats.

Granskning pågår från den 20 december 2017 till den 24 januari 2018

Tidplan

Samråd

aug - sep 2017

dec 2017 - jan 2018

feb 2018

Laga kraft

mars 2018

Handlingar

Granskningshandlingar finns nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter

planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 36
samhallsbyggnad@ludvika.se

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 24 januari 2018 till
Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika

Detta är en granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till granskningen är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Den som inte senast under granskningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta detaljplanen.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 22/02 21:13:52