Laggarudden etapp 4

Detaljplan för Sörvik 10:29 med flera

Laga kraft 

3D-modell

Flygvy från söder av 3D-modell (klicka på bilden för större format)

Planområdet ligger i de inre delarna av Laggarudden, som är en udde i sjön Väsman, cirka 3 km nordväst om Ludvika centrum.

Huvudsyftet med planläggningen är att Ludvika kommuns behov av bostäder ska kunna tillgodoses. Andra syften är att ge förutsättningar för att komplettera Laggaruddens bebyggelse, som består av villor och fritidshus, med andra småskaliga bostadstyper, med lekplats/bollplan och med någon form av service.

Planen avviker inte från översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med enkelt planförfarande.

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 19 december 2016
§ 135 och vann laga kraft den 12 januari 2017

Tidplan

Samråd

mars-maj 2016

Granskning

oktober 2016

december 2016

januari 2017

Handlingar

Du kan ladda hem planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, granskningsutlåtande och skötselplan för naturparken nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-86 136
samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt personuppgiftslagen (PUL)

För att kunna hantera lämnade synpunkter registreras synpunktslämnares namn, adress och fastighetsbeteckning. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-09

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 18/01 12:40:42