Du är här:

Radon

I Sverige omkommer årligen ca 500 personer av lungcancer som orsakats av radon i bostadsluft. I Ludvika kommun har vi av den anledningen gjort radonmätningar sedan slutet av 1970-talet.

Vi har över 4000 mätningar av varierande kvalitet gjorda i kommunen. Nästan alla dessa resultat är offentliga och lämnas ut vid förfrågan, tex inför husköp.

Radonkällor

Byggnadsmaterial

Blåbetong dvs allumskifferbaser gasbetong användes från 1920-talet fram till 1978. Tillverkning av detta byggnadsmaterial förbjöds 1975.

Marken

Grusåsar innehåller stora luftvolymer som ofta orsakar radonproblem. Likaså innehåller fyllnadsmassor mycket luft. Fyllnadsmassor från vissa gruvor medför högre radonrisk än annat fyllnadsmaterial. Berggrunden i sig har olika hög radonaktivitet. I våra trakter är det uranrika graniter och pegmatiter som kan orsaka förhöjda radongashalter.

Dricksvattnet

Höga radonhalter i dricksvattnet förekommer främst i bergborrade brunnar. Den största risken är att vattnet gasar av sig till inomhusluften och att småbarn får höga stråldoser.

Att mäta radon

Mättiden skall vara minst två månader och utföras under eldningssäsongen (1/10-1/5). Det är den enda mätning som är juridiskt giltig. Mätning med spårfilm utförs mot avgift.

Rådgivande korttidsmätning är kostnadsfri när vi lånar ut instrument för att hitta orsaken till förhöjda radongashalter.

Gammastrålningsmätning utförs gratis för att utreda om blåbetong orsakar förhöjda radonhalter.

Vattenprov med avseende på radon. Gratis för permanentboende utanför kommunalt verksamhetsområde som har bergborrade brunnar. För övriga är kostnaden ca 200 kr.

Riktvärde (avser årsmedelvärden)

Om årsmedelvärdet överskrider 200 Bq/m3 anses bostaden eller lokalen utgöra olägenhet för människors hälsa. En förutsättning är att en långtidsmätning har utförts. Samtliga nordiska strålskyddsmyndigheter och WHO rekommenderar numera att årsmedelvärdet ligger under 100 Bq/m³.

Gränsvärde för dricksvatten 

Om radongashalten i dricksvatten överskrider 1000 Bq/l bedöms vattnet som otjänligt. 

Radonbidraget har upphört

Enligt ett beslut från regeringen har bidraget för radonsanering upphört. Efter 31 december 2014 går det inte längre att ansöka om radonbidrag.

Rotavdrag vid radonåtgärder

Efter årsskiftet kan du fortfarande få rotavdrag i form av en skattereduktion för halva arbetskostnaden vid en radonåtgärd.

För mer information besök Strålsäkerhetsmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2010-05-18

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 25/09 01:01:51