Köldmedel

Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen" (SFS 2007:846) reglerar köldmediaanvändningen. Eu-förordningen om F-gaser 517/2014 reglerar köldmediaanvändingen för att nå EU:s mål avseende utsläpp av växthusgaser.

Anmälan av installation

Innan man installerar ett aggregat med en köldmediemängd som överstiger 10kg ska detta anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läckagekontroll

För att förhindra att köldmedia läcker ut och förorsakar skada ska läckkontroll
göras med jämna mellanrum. Intervallen bestäms av hur många koldioxid ekvivalenter köldmediet genererar.

Intervall av kontroll av aggregat
Nya F-gasförordningen innebär nya gränsvärden, se Naturvårdsverkets hemsida.

Har läckage inträffat ska aggregatet kontrolleras inom en månad efter det att aggregatet har åtgärdats. Läckagekontroll ska även göras i samband med installation och ingrepp i aggregatet. Endast kylföretag som är certifierade av INCERT får arbeta med köldmedia. Listor över certifierade kylföretag finns på INCERT:s hemsida. Det går bra att följa nedanstående länk. Det går även att leta i Gula sidorna men var då noga med att fråga efter ackreditering och ackrediteringsnummer.

Årlig journalföring

De verksamhetsutövare som äger ett aggregat på 3 kg köldmedia eller mer ska journalföra betydelsefulla händelser som inträffat under året. Detta innebär registrering av mängd och typ av köldmedium som ingår i utrustningen, tillförda mängder och mängder som återvunnits i samband med underhåll och slutligt bortskaffande. Också uppgifter om utförda kontroller på utrustningen ska journalföras. Aggregaten ska ha skyltar som visar vilken typ och mängd köldmedia de innehåller.

Årlig rapportering

De verksamhetsutövare som äger aggregat med sammanlagd mängd på 10 kg eller mer ska årligen rapportera utförda kontroller till kommunens miljö- och byggenheten. Rapporten ska vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter kontrollerna utförts.

Vad gäller för dig som privatperson
F-gaser får endast säljas till, eller köpas av, företag som innehar relevanta certifikat eller intyg och som har personal med relevanta certifikat.

Nytt krav i EU:s förordning
Utrustning som innehåller F-gaser och som kräver installation får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat, s k icke-hermetisk utrustning.

Hermetisk sluten utrustning ska vara märkt som sådan och innebär att alla enheter som innehåller F-gas, tätats och har ett fastställt minsta läckage, t ex en förfylld värmepump där ingen installation krävs.

Överträdelser

Enligt förordningen om miljösanktionsavgifter 2012:259 gäller sanktionsavgifter enligt nedan:

  • Att inte ha gjort kontrollen för läckage (5000 kr).
  • Att inte ha upprättat och fört register (5000 kr).
  • Att inte ha informerat tillsynsmyndigheten innan installation (5000 kr).
  • Försent inkommen årsrapport (5000 kr).
  • Inte installerat system för upptäckt av läckage (5000 kr).

Sedan den 1 januari år 2000 är det förbjudet att använda köldmedia av typen CFC (till exempel R 12 och R 502). I befintliga aggregat som innehåller 900 gram eller mindre är det dock tillåtet att använda CFC tills de blir uttjänta om utrustningen var i bruk den 1 januari 2005. Sedan den 1 januari år 2002 är det förbjudet att fylla på köldmedia av typen HCFC (till exempel R 22).

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/12 17:45:57