Håksbergs skola.

Håksbergs skola.

Elevsiffror och "ny" skola avhandlades på social- och utbildningsnämnden

På måndagens sammanträde med social- och utbildningsnämnden redovisades resultatet av den senaste brukarundersökningen. Den är gjord på riksnivå som en enkät bland de personer som haft kontakt med socialtjänsten.

I Ludvika visade enkätresultatet många positiva inslag och kommunen står sig väl jämfört med andra. Brukarna tycks överlag vara nöjda med både bemötandet från socialsekreterarna, liksom med hur väl de förstår informationen som de får.

Många upplever också att de har inflytande över vilken hjälp som beslutas om. Bland ungdomar finns förbättringsmöjligheter på det här området och det är något som också arbetas med inom verksamheten. Däremot svarar unga i hög grad att deras situation förbättrats sedan de fått kontakt med socialtjänsten.

Eleverna blir fler

Statistik, inklusive prognoser för kommande år, visar att elevantalet i kommunens skolor ökat med 282 elever de senaste fem läsåren, för att nu ligga på 2846. Ökningen är störst på Marnässkolan, Kyrkskolan, Vasaskolan, Lorensbergaskolan och Nyhammars skola.

Prognosen beräknar att Ludvika kommuns skolor kommer att ha 3064 elever vid läsårsstarten 2021-2022. Det är en ökning med 218 elever jämfört med dagens elevantal. I prognosen är inte asylsökande elever medräknade.

Positiva till skolansökan

Social- och utbildningsförvaltningen har skrivit ett yttrande om Olympica AB:s ansökan om att få starta friskola i Håksberg från och med läsåret 2018-2019. Nämnden ställde sig bakom yttrandet, men med ett tillägg.

Nämndens tillägg säger i korthet att man ställer sig positiv till skolans ansökan. Detta var något som röstades igenom vid sittande nämnd. Representationen bland partierna såg något annorlunda ut än vanligt på grund av frånvaro bland ledamöter. Det gjorde i sin tur att ”majoriteten” (S, V och MP) hamnade i minoritet. Med siffrorna 8-7 klubbades därför Håge Perssons (M) förslag, varpå majoriteten reserverade sig mot beslutet.

Svårt förutse förändring

Förvaltningens syn är att Håksbergs skola i sin helhet troligen inte längre går att flytta till den nya Marnässkolan, såvida man inte gör om upptagningsområdena för flera skolor inom kommunen. Det har tillkommit många barn i Marnäsområdet; en förändring i elevprognosen som var svår att förutse.

Förvaltningen, och därmed nämnden, förändrar inget i beslutet att avveckla Håksbergs skola med motiveringen att elevprognosen framöver medför utmaningar att bemanna skolan med behöriga lärare i flertalet ämnen.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 24/06 12:36:24