Fokus på att få ut fler i jobb på onsdagens nämndsammanträde

Alla som kan jobba ska jobba, heter den motion som social- och utbildningsnämnden ställde sig bakom på dagens sammanträde.

Social- och utbildningsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att bifalla en motion i dess två första punkter. Motionen har lämnats in av kommunalrådet Leif Pettersson (S) och nämndens ordförande Hanna Lindgren (S).

Den heter Alla som kan jobba ska jobba och syftar till att kommunen ska inrikta insatserna mer mot egen försörjning genom arbete i stället för ekonomiskt bistånd. För att lyckas måste samverkan med framför allt det lokala näringslivet bli större, enligt motionen.

Ett förslag på aktivitetskrav för personer med försörjningsstöd, inlämnat av Andreas Strandberg (M) och Markus Munkhammar (M), ansågs av nämnden redan vara tillgodosett.

Ekonomisk prognos

Den ekonomiska prognosen för Social välfärd uppvisar ett underskott på 17 miljoner. Institutions- och familjehemsplaceringarna för barn och unga står för nästan hela den summan. Flyktingkrisen påverkar fortfarande tillgången på familjehemsplatser, där de privata alternativen kostar betydligt mer än kommunens motsvarande. Positivt är i alla fall att ekonomiskt bistånd visar på ett positivt överskott om 1,2 miljoner kronor.

Prognosen för förvaltningens utbildningsdel ligger i nivå med budget.

Närvaro på fritidshemmen

En rapport om antalet inskrivna barn på fritidshem, 1045 under september, visar en ökning med 148 barn sedan i våras, men en minskning sedan 2015.

Här är förvaltningen på väg att införa ett system som kontrollerar den faktiska närvaron. Den skiljer sig nämligen åt en del jämfört med antalet inskrivna barn. En del vårdnadshavare behåller platsen, men låter barnen gå hem efter skolan.

Lex Sarah

Social- och utbildningsnämnden beslutade att skicka in en Lex Sarahanmälan. Det beror på att förvaltningen överskridit utredningstiden i 31 av 47 utredningar mellan juli och september.

Redan tidigare har man inom Social välfärd själva försökt få bukt med problemen, men ännu inte lyckats. Delar av förklaringen är att personal varit sjuka eller föräldralediga, samt att många anställda är nyutexaminerade.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-11

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 18/11 03:25:06