Byggstart närmar sig för att få till ett vänstersvängfält från riksväg 50 in mot riksväg 66/Grangärdevägen.

Byggstart närmar sig för att få till ett vänstersvängfält från riksväg 50 in mot riksväg 66/Grangärdevägen.

Genomfart Ludvika — detta är aktuellt

Trafikverket går nu ut med aktuell information avseende olika projekt som ryms i Genomfart Ludvika eller som har nära koppling dit.

Så här informerar Trafikverket:

Ett projekt är snart färdigställt medan ett annat tas första spadtag i. Det finns också några byggprojekt som är i full gång redan. Utvecklingsarbetet tar fart kan man säga.

– Nu är vi igång med den nya gång- och cykelvägen mellan Skeppmora och Lyviksberget som ska stå klar i höst, berättar Niklas Linnsén som är projektledare.

Vi planerar också för byggstart av Grangärdevägen-projektet till sommaren med färdigställande till hösten. Idag saknas vänstersvängfält i korsningen på väg 50 mot Grangärdevägen och det gör att det bildas köer när bommarna är nere. Därför ska vi förbättra säkerheten och framkomligheten på väg 50.

Korsningen byggs om och förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två steg via en bredare refug.

Cirkulationsplats snart klar vid handelsområdet

Kommunens detaljplanearbete för att utveckla området Valla vid väg 66/Gamla Bangatan är på väg att realiseras. Trafikverket startade byggnation av cirkulationsplats Gamla Bangatan sommaren 2016 och blir klar cirka ett år senare.

Genom cirkulationen skapas en bättre trafiksituation och en anslutning till det nya handelsområdet. Cirkulationsplatsen öppnade för trafik före jul men färdigställs till sommaren när beläggning, plattsättning, bullerskärm, planteringar och anpassningar mot exploatörens byggprojekt är klara.

Kajbron och Stensveden också

Trafikverket bygger på uppdrag av Ludvika kommun den nya Kajbron över järnvägen där den gamla utslitna bron byts ut. Den nya bron kommer att öka trafiksäkerheten och förbättra förbindelsen mellan Västmanstrand och centrum. Bron ska ha två körfält och en gång- och cykelbana, vilket skapar en säkrare miljö för både oskyddade trafikanter och bilister.

För Kyrkskolans idrotts- och rastverksamhet vill Ludvika kommun använda idrottsområdet mellan Marnästjärn och järnvägen (Bergslagspendeln). För att nå detta idrottsområde på ett trafiksäkrare sätt för eleverna, planeras i Stensveden i Ludvika en järnvägsbro och tunnel under för gång- och cykelpassage under järnvägen.

– Det finns också några projekt som vi arbetar vidare med i vägplaneprocessen under våren, säger Niklas Linnsén. Korsningen Väg 50 Snöåvägen-Gonäsvägen som hänger ihop med delprojekt OKQ8 Lyviksberget är ett exempel där vi i samarbete med kommunen ser över vilken lösning som blir bäst utifrån kommande handelsmöjligheter i och med Icas flytt från det området.

Trafikverkets sida om Genomfart Ludvikalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster går det att läsa mer i ämnet och även se karta över delprojekten (i menyn till höger under Planerade åtgärder).

Bakgrund om projektet Genomfart Ludvika

Regeringen beslutade 2002 att utveckla genomfarten och valde då bort förbifartsalternativet. Det finns även negativ påverkan med en förbifart i form av ny exploatering av mark. En viktig förutsättning är också de som har start- och målpunkt i industriområdet vid Väsmans strand och problematiken med detta löses inte med en förbifart.

I studier som ligger bakom beslutet att låta trafiken gå igenom Ludvika, istället för utanför i en förbifart, visade det sig att 80 procent av trafiken i Ludvika är person- eller godstransporter med mål och startpunkt inom Ludvika. Det är alltså en mycket mindre del av trafiken som bara åker igenom och vidare till annan ort. De olika delprojekten i Genomfart Ludvika ska samlat göra trafikmiljön i staden säkrare med ökad framkomlighet och en trevligare trafikmiljö inte minst för gång- och cykeltrafikanter med de nya gång- och cykelstråken.

De åtgärder som görs nu och närmaste åren i genomfarten hindrar inte på något sätt en framtida lösning med en förbifart om det blir ett behov i framtiden, men det finns inga beslut eller medel avsatta för det idag.

Den togs i bruk i december, nu återstår endast vissa kompletterande arbeten innan den nya cirkulationsplatsen på riksväg 66/Gamla Bangatan är helt färdigbyggd.

Den togs i bruk i december, nu återstår endast vissa kompletterande arbeten innan den nya cirkulationsplatsen på riksväg 66/Gamla Bangatan är helt färdigbyggd.

Arbete pågår med att anlägga en gång- och cykelväg mellan Skeppmora och Lyviksberget. I höst ska den kunna börja användas.

Arbete pågår med att anlägga en gång- och cykelväg mellan Skeppmora och Lyviksberget. I höst ska den kunna börja användas.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 28/06 12:43:56