Nya rondellen

Uppdatering från Trafikverket angående de många aktuella Ludvikaprojekten

Trafikverket arbetar för närvarande med elva olika investeringsprojekt i Ludvika, varav fyra är i byggskede. Här kommer nu en sommaruppdatering av läget.

Trafikflöden, säkerhet och miljö är områden som ska förbättras genom ombyggnationerna på vägarna 50 och 66, som går i nord-sydlig respektive öst-västlig riktning. Fem delprojekt på väg 50 sker parallellt med kommunens detaljplaneprocess.

Kartan nedan visar de olika vägplanerna från söder till norr. Nu ska vägplanerna 3, 4, 5 snart till planprövning för fastställelse.

Karta vägplaner

Bygget av den nya cirkulationsplatsen blir klar i sommar. Den ersätter den tidigare fyrvägskorsningen. 300 meter av väg 66 har byggts om med bullerskärmar på båda sidor.

Cirkulationsplats riksväg 66.

Här ses cirkulationsplatsen som snart står helt klar.

Förutom att skapa en ny infart till exploateringen i ”Sänkan” så får vi ett bättre och säkrare trafikflöde i den gamla korsningen.

– Cirkulationen minskar också risken för hastighetsöverträdelser på denna del av Gamla Bangatan, vilket känns bra för trafik i tätort, säger Niklas Linnsén, projektledare på Trafikverket.

Nybyggnation av gång- och cykelväg Skeppmora-Lyviksberget

Nybyggnaden av den cirka 1,5 km långa gång- och cykelvägen mellan Skeppmora och Lyviksberget, inklusive en planskild passage under väg 50, pågår för fullt och färdigställs i år.

Den nya rörbron för den planskilda passagen sattes på plats under tre dygn i början av juni.

Rörbrobygget vid Lyviksberget.

Grävning för ny rörbro under väg 50.

– För att minimera trafikstörningarna så behövde jobbet genomföras snabbt och smidigt men med viss risk, men vi behövde inte aktivera vår beredskapsplan, vilket känns skönt, säger Niklas Linnsén.

Enligt entreprenadkontraktet ska projektet vara klart för slutbesiktning den sista oktober, men det kan bli klart tidigare enligt entreprenören NCC.

Gång- och cykelvägen ansluter mot Lyviksberget som ger möjlighet att komma vidare till och från centrum via Gonäsvägen. När väg 50 byggs om på sträckan från Lyviksberget till korsningen väg 50/Snöåvägen så kommer ett nytt sammanhängande gång- och cykelstråk att kunna skapas parallellt med väg 50.

Fortsatta utvecklingen av riksvägarna i Ludvika tätort

Projekt Grangärdevägen byggstartar efter semestern och här ska korsningen byggas om och förskjutas några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Passage för gående och cyklister förbättras också.

Den nya Kajbron byggs för fullt och ska stå klar under hösten/vintern.

Kajbrobygget.

Den nya Kajbron byggs för fullt.

Den nya järnvägsbron för gång- och cykeltrafik vid Stensveden beräknas bli klar i år.

Bygget vid Stensveden.

Vid Stensveden byggs ny järnvägsbro (gång- och cykeltunnel).

Planering av start för bygghandlingar pågår för upprustning av Gamla Bangatan. Här planeras att lokalgatan som idag är stängd ska öppnas för lokaltrafik (förlängningen Timmermansvägen). Gamla Bangatan rustas och får en stadsmässig karaktär. Säkerheten förbättras för oskyddade trafikanter.

– Vi planerar att ha projekt på gång under de närmaste åren fram till cirka 2022, säger Niklas Linnsén. Tillsammans med Ludvika kommun som står för viss samfinansiering satsar vi de närmaste åren flera hundra miljoner kronor.

Korsningen väg 50/Snöåvägen/Gonäsvägen är en hårt belastad korsning som är signalreglerad. Här planeras en cirkulationsplats för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Ny lokalgata vid Valhallavägen

Det blir ny lokalgata parallellt med Valhallavägen för främst gång- och cykel-trafikanter. Vi ska bygga bullerskärm och ett breddat vägområde inkluderande en mängd fasad- och fönsteråtgärder för att minska bullerpåverkan.

Ombyggnad planeras ske av den så kallade ABB-korsningen. Det blir omdisponering av körfält samt anpassning av gång- och cykelväg vid Mossplan.

Ombyggnad av väg 50 mellan Vasagatan och Kajvägen med två nya cirkulationer vid korsningarna är en del i utvecklingen av resecentrum. Cirkulation vid Kajvägen blir ny infart för besökare till ABB-området, medan godstrafiken ska angöra via Gonäsvägen.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 19/08 13:05:25