Du är här:

Olika aktörers ansvar vid etablering/introduktion

Kommunen erbjuder nyanlända flyktingar ett tvåårigt introduktionsprogram. Integrations- och etableringscenter samordnar mottagandet och olika insatser i programmet.

Målgrupp

Lagen omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Lagen omfattar även anhöriga, i samma ålder, som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från att personen som han eller hon har anknytning till togs emot i en kommun.

Etableringssamtal

Arbetsförmedlingen ska, genom etableringssamtal med den nyanlände, upprätta en individuell etableringsplan med insatser på heltid som ska underlätta och påskynda hans eller hennes etablering på arbetsmarknaden.

Etableringssamtal ska genomföras så snart den nyanlände har fått uppehållstillstånd eller har anlänt till en kommun.

Etableringsplan

Etableringsplanen ska utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planen ska omfatta aktiviteter under högst 24 månader och bland annat innehålla sfi, samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet (till exempel validering, arbetspraktik eller arbetsmarknadsutbildning). Utgångspunkten är att aktiviteterna ska bedrivas på heltid, men de kan även ske på deltid med hänsyn till individens prestationsförmåga. Nyanlända som arbetar heltid, går i gymnasieskola eller på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, endast kan delta i aktiviteter på mindre än 25 procent av heltid har ingen rätt till etableringsplan. Individer som kan delta i rehabiliterande aktiviteter på minst 25 procent har dock rätt till en etableringsplan.

Bosättning

Arbetsförmedlingen ansvarar för att ta fram bosättningsunderlag och anvisa till en kommun för de personer som har rätt till etableringsplan och vill ha stöd med att hitta boende.

Etableringssamtalet syftar bland annat till att den nyanlände ska få bättre information om var i landet det finns goda förutsättningar för boende och arbete utifrån hans eller hennes kompetens och bakgrund. Arbetsförmedlingens anvisning av kommunplats bör ske i kommuner där det finns en god arbetsmarknad för den nyanlände.

Etableringslotsar och valfrihetssystem

Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla valfrihetssystem som ger nyanlända möjlighet att välja etableringslots som ska stödja den nyanlände att hitta sin väg till arbete. Lotsen är en fristående aktör som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Etableringsersättning till nyanlända

Nyanlända som medverkar till upprättande av sin etableringsplan har rätt till etableringsersättning.  Arbetsförmedlingen ska månatligen beräkna och kontrollera rätten till ersättning. Vissa nyanlända kan därutöver få etableringstillägg och bostadsersättning.

Ansvarsfördelning - myndigheter och kommuner

Kommunerna har en viktig roll för etableringen av nyanlända. Bland annat genom sitt ansvar för mottagande, bostadsförsörjning, undervisning i svenska (sfi), samhällsorientering och annan vuxenutbildning, skola, barnomsorg och insatser inom det sociala området. Även Migrationsverket, Länsstyrelserna och Försäkringskassan är viktiga aktörer.

Länsstyrelserna medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända samt tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända. Länsstyrelserna ska också främja regional samverkan och följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå.

Migrationsverket tar fram nationell prognos för nyanlända samt ansvarar för bosättning av vissa nyanlända. Migrationsverket beslutar även om statlig ersättning till kommuner och landsting.

Försäkringskassan beslutar om tilläggsersättningarna (etableringstillägg och bostadsersättning) samt utbetalar dessa ersättningar liksom etableringsersättningen.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-08-09

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Verksamhetschef
Mohammed Alkazhami 0240-860 85

Integration- och etableringscenter
Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika 

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 27/05 13:55:10