Du är här:

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid är ej lagstadgad, utan en service som Ludvika kommun erbjuder vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagd till kvällar, nätter och/eller helger.

Med barnomsorg på obekväm arbetstid (ob-omsorg) menar vi de tider då ordinarie förskole- och fritidshemsverksamhet är stängd. Gäller inte de dagar som ordinarie förskola har stängt för planering. Verksamheten vänder sig till förskolebarn 1-5 år samt till barn 6-13 år som är inskrivna i fritidshem.

Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds i Ludvika kommun på Solsidans förskola, avdelning Nattviolen. Solsidans upptagningsområde omfattar centrala Ludvika och kommunens samtliga tätorter.

Undantag kan göras för familjer som bor och arbetar i Fredriksberg, där det pga det geografiska avståndet kan erbjudas en anpassad organisation.

Om behovet enbart är från kl 06:00 på vardagsmorgnar oavsett verksamhet och ort kan i vissa fall omsorg på obekväm arbetstid organiseras på den förskolan där barnet har sin placering (men samordnas mellan verksamheter/avdelningar).

Vem kan beviljas barnomsorg på obekväm arbetstid?

Vårdnadshavare som har barn vilka är folkbokförda i Ludvika kommun.

 • Vårdnadshavare till barn i åldern 1–5 år som arbetar kväller, nätter och helger då den ordinarie förskoleverksamheten är stängd.
 • Vårdnadshavare till barn i åldern 6–13 år med barn inskrivna i fritidshemsverk-samhet och arbetar på kväller, nätter och helger då den ordinarie fritidsverksamheten är stängd.
 • Behovet av omsorg ska vara återkommande och varaktigt. Vårdnadshavaren ska ha ett behov av ob-omsorg under minst 3 månader och omfatta minst två tillfällen per månad.


Föräldraledighet, sjukdom, semester eller annan ledighet

Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Förälder med enskild vårdnad

Förälder med enskild vårdnad med arbete som innebär obekväma arbetstider har möjlighet till barnomsorg på ob-omsorg.

Förälder med gemensam vårdnad, folkbokförda på samma adress

Förälder med gemensam vårdnad, folkbokförda på samma adress där båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider har möjlighet till ob-omsorg.

Förälder med gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser

Förälder med gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser där båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider har möjlighet till ob-omsorg. Föräldrar som har gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser i Ludvika kommun, har endast i undantagsfall rätt till ob-omsorg om endast den ena vårdnadshavaren har arbete som innebär obekväma arbetstider.

Beviljad barnomsorg på obekväm arbetstid tidsbestäms utifrån vilken typ av anställning vårdnadshavare har.

Tillsvidareanställning: Ob-omsorg beviljas max 12 månader.

Visstidsanställning: Ob-omsorg beviljas max tid enligt anställningsintyg, max 12 månader.

Timanställning (i undantagsfall mellan visstidsanställningar): Ob-omsorg beviljas max 6 månader.

Önskas förlängning av ob-omsorg krävs nya intyg från arbetsgivare som styrker behovet annars avslutas placeringen. Intyget skickas till Social- och utbildningsförvaltningen.

Hur söker jag?

Du ansöker om barnomsorg på obekväm arbetstid på särskild blankett, via kommunens hemsida www.ludvika.selänk till annan webbplats. Ansökan ska göras minst en månad innan ob-omsorg önskas. Handläggningstiden kan variera, men vanligtvis är den minst en månad. Komplett ansökan krävs för att handläggning kan ske.

Vårdnadshavare som ansöker om behov av omsorg på obekväm arbetstid ska styrka behovet med:

 • Intyg från arbetsgivare som styrker vårdnadshavares/det gemensamma hushållets arbetstider och att ändring av arbetstid ej är möjligt. Av intyget framgår det anställningsform, anställningsperiod samt kontaktuppgifter/befattning på den som utfärdat intyget.
 • Arbetstidsschema - Schema som omfattar minst två veckor och som visar behovet av ob-omsorg. Schemat bifogas med ansökan.

Efter att kommunen tagit emot och gått igenom din ansökan registreras ansökan. En noggrann prövning görs i varje enskilt fall. Ob-omsorg erbjuds under förutsättning att villkoren uppfyllts. Plats i barnomsorg på obekväm arbetstid upphör vid föräldraledighet eller arbetslöshet och måste sökas på nytt vid behov.

Schema för barnets vistelsetid

Schema för barnets vistelsetid ska lämnas två veckor i förväg, gällande minst två veckor åt gången. Omfattar schemat helgomsorg, ska det lämnas 4 veckor i förväg. Ändringar av schema under pågående vecka kan göras om verksamhetens planering tillåter det.

Vistelsetiden i barnomsorg på obekväm arbetstid är vårdnadshavares arbetstid tillsam-mans med restid till och från arbetet. Barnens schema styrs således av vårdnadshavarnas arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavare är lediga. Barnen har möjlighet att vara i verksamheten under den tid vårdnadshavare behöver sova för att få en dygnssömn upp till 8 timmar.
Schemat samt schemaändringar registreras av förälder direkt via Barnomsorgens E-tjänster och/eller lämnas till förskolan.

Plats upphör automatiskt

 • När barnet slutar inom förskolan och har behov av fritidshem upphör ob-omsorgen. För fortsatt ob-omsorg måste ny ansökan inkomma.
 • Om vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig.
 • Om platsen inte nyttjas under tre månader.
 • Vid utebliven betalning


Uppsägning av plats

Om behovet av ob-omsorg upphör ska detta meddelas till Social- och utbildningsförvaltningen. Uppsägning görs på www.ludvika.selänk till annan webbplats eller via Barnomsorgens e-tjänster.

Avgifter

Kostnaden för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa.

Rutiner för ob-omsorgsverksamheten – vid placering på Solsidan

Besök inför ob-omsorg

När ansökan om ob-omsorg beviljats och placeringsbekräftelse skickats hem, ansvarar vårdnadshavare för att ta kontakt med Solsidans förskola, för att komma överens om besök. Antalet besök kan variera utifrån barnets individuella behov. Vårdnadshavare deltar i verksamheten. Besök inför ob-omsorg sker företrädesvis under ob-tid på vardagkvällar efter kl 17:00 och/eller på helger.

Ring 0240-869 78 för att komma överens om en tid för besök.

Rutiner gällande tider och måltider

För barn med ordinarie placering vid något av kommunens fritidshem:

 • Barnet är välkommet till oss under vardagar från kl 18:00 (barnet får middag vid ankomsten till ob-omsorgen).
 • Ingen frukost serveras vardagar.
 • Senaste morgontiden, på vardagar, att hämta sitt barn är kl 07:30.


För alla barn med ob-omsorgsbehov oavsett ordinarie placering:

 • Vardagar serveras middag kl 17:30 och på helger serveras middag kl 16:30.
 • Tidigaste morgontiden att hämta sitt barn är kl 06:00.
 • Under helger är tidigaste morgontiden att lämna sitt barn kl 06:00.
 • Vårdnadshavare ansvarar för barnets eventuella resa mellan platsen där verksamheten bedrivs och eventuell ordinarie daglig verksamhet såsom förskola, fritidshem och skola.


Solsidans förskola, avdelning Nattviolen, har öppet alla årets dagar, om behovet finns.

Relaterad information

Relaterade länkar

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2015-09-14

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Verksamhetschef Förskola
Barbro Forsberg Nystedt
0240-866 36

Barnomsorgshandläggare
Lunchstängt 12:00-13:00

Centrala Ludvika:
Helga Hellman 0240-862 92

Ytterområdet:
Lena Göransson 0240-866 38

Besöksadress
Social- och utbildningsförvaltningens kansli
Skogsrundan 4A, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 20/10 12:37:37