På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

För många byggnadsåtgärder krävs generellt ett eller flera tillstånd från samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg.

Du kan göra ansökningar och anmälningar via blanketten:

Observera att för att få starta en byggnadsåtgärd krävs ett startbesked från myndighetsnämnden miljö och bygg. Detta gäller alltid, även när bygglov beviljats. När åtgärden är utförd krävs ett slutbesked för att få använda byggnaden eller ta lokalen i bruk.

Här nedan följer en enkel guide som tar upp de byggnadsåtgärder som det behövs tillstånd för att utföra.

Bygglov

När du vill bygga en ny byggnad, flytta en byggnad, bygga till eller i vissa fall bygga om, måste du vanligtvis söka bygglov hos myndighetsnämnden miljö och bygg.

Vid bygglovsprövning beslutar nämnden om ett "ja" eller "nej" efter att ha prövat frågorna om markanvändning, lokalisering av bebyggelsen, byggnaders placering, tomtens anordnade samt byggnaders yttre och inre utformning (gäller ändamålsenlighet och tillgänglighet).

Även om åtgärden inte kräver bygglov så krävs i de flesta fall en anmälan. Om du är osäker på detta kan du ringa samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg och fråga.

Rivningslov

Rivningslov krävs för att inom ett område med detaljplan riva en byggnad eller en del av en byggnad. Det kan även krävas rivningslov inom ett område med områdesbestämmelser.

Även om åtgärden inte kräver rivningslov så krävs i de flesta fall en anmälan.

Marklov

Marklov krävs för att inom ett område med detaljplan avsevärt ändra höjdläget inom en tomt eller på mark inom en allmän plats. Det kan även krävas marklov inom ett område med områdesbestämmelser.

Även om åtgärden inte kräver marklov så krävs i de flesta fall en anmälan.

Anmälan

Trots att många byggnadsåtgärder inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov, så finns det många åtgärder som kräver en anmälan och ett startbesked innan de får påbörjas. När en anmälan kommer in så tar nämnden ställning till behovet av ett tekniskt samråd med byggherren innan startbesked kan ges.

Förhandsbesked

Med förhandsbesked ska det vara möjligt att på ett enkelt sätt och i ett tidigt skede av projekterings- och byggprocessen pröva en enkelt och principiellt ställd fråga om en bygglovspliktig åtgärd kan tillåtas på en plats. "Kan jag bygga ett bostadshus på den här platsen" är exempel på en sådan fråga. Nämnden prövar alltså om åtgärden kan tillåtas på den tilltänkta platsen och är då främst en lokaliseringsprövning som kräver enklare handlingar.

Strandskydd

Strandskydd gäller generellt i Ludvika kommun inom ett avstånd på 100 meter från alla vattendrag som är markerade med blått på den topografiska kartan. Strandskyddet gäller inte bara sjöar utan också åar och bäckar. Strandskyddet har kommit till för att skydda dels allmänhetens intresse av att kunna röra sig fritt i naturen och dels för att skydda viktiga livszoner för växter och djur.

Inom ett strandskyddat område krävs att man har strandskyddsdispens för att utföra byggnadsåtgärder eller markåtgärder.

Bygga hus

Det är mycket att tänka på om man ska bygga hus och en hel del kostnader som man kanske inte har räknat med. Innan du kan börja måste du kolla om du behöver bygglov, strandskyddsdispens, kanske även ett rivningslov eller till och med stycka av tomten. För det kanske det krävs ett förhandsbesked. Dessa ansökningar
kostar både pengar och tar tid. Var ute i god tid.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7.30-12.00, 13.00-16.15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

 

Bygglov, bygganmälan, rivningslov, marklov

Tel: 0240-866 70
Telefontid vardagar 13.00-14.30
Boka gärna tid för besök.
E-post:samhallsbyggnad@ludvika.se

Blanketter för bygglov, anmälan m.m.

Hämtas på ludvika.se/blanketter Bygga bo miljö

Nybyggnadskartor och tomtkartor för situationsplaner

Planeringsenheten se även kartor och mätning

Strandskydd

Miljöchefen, 0240-860 00

Kulturhistoriska byggnader

Stadsarkitekten, 0240-860 00

Brandfarlig vara

Räddningstjänsten Västerbergslagen,
0240-860 00

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/07 12:21:47