På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Energi

Ludvikas energitillförsel per invånare är lägre än för landet och för Dalarna. Skillnaden beror på industrins energibehov, vilket ger avtryck i Dalarna som har flera kommuner med energiintensiv industri. Ludvika saknar sådan industri.

Energitillförsel

Fossila bränslen utgör i Ludvika kommun knappt hälften av energitillförseln. Användningen av eldningsoljor har kraftigt minskat sedan 1970-talet och ersatts av el och fjärrvärme. Bensin och diesel har däremot inte minskat, utan ökat i takt med att trafiken har ökat.

Elektrisk energi utgör ca 40 procent av energitillförsel. En stor del går till eluppvärmning.

Trädbränslen utgör i Ludvika närmare 20 procent av energitillförseln. Huvuddelen av trädbränslet tillförs Ludvikas fjärrvärmeverk. Bara en mindre del avser småskalig vedeldning.

Energianvändning

Av Ludvikas invånare bor nästan 90 procent i tätorterna och över hälften i centralorten. Hälften av bostäderna finns i småhus och hälften i flerbostadshus. Småhusen värms av el, olja, biobränslen och fjärrvärme. Värmepumpar har ökat kraftigt, framför allt då man övergått från gamla olje- och vedpannor. Över hälften av lägenheterna finns i centrala Ludvika och värms huvudsakligen med fjärrvärme.

En stor del av offentlig förvaltning, handel och service är anslutna till fjärrvärmen.

I kommunen finns också många fritidshus, som huvudsakligen värms med direktverkande el.

Ludvikas industriandel av energianvändningen är betydligt lägre än nationellt. Verkstadsindustri och bryggeri är dominerande industrigrenar. Spendrups bryggeri har nyligen tagit i bruk en biogasanläggning för värmebehov till lokaler och processer. Spillvatten från bryggeriet genomgår en bioreaktor. ABB:s grundbehov av uppvärmning försörjs av en värmepump med ledningar i sjön Väsman, men man är också anslutna till fjärrvärmenätet och eldar en viss mängd transformatorolja.

Energianvändningen i transportsektorn domineras nästan helt av oljeprodukter.

Produktion

Vindkraft

Det finns tjugo vindkraftverk i Ludvika kommun varav sjutton på  Fjällberget - Saxberget, som numera även är av riksintresse för vindbruk. De övriga finns på Paljakoberget söder om Bringsjöberg och på Silkomhöjden längs riksväg 26. Den maximala effekten på de flesta av dessa verk är cirka 2 MW. Den årliga energiproduktionen på ungefär 115 GWh. Detta räcker för nästan 25 000 hushåll.

En fördjupad översiktsplan har färdigställts för Orrberget - Stensvedberget norr om Laxsjön, söder om Gyllbergen. Området bedöms rymma maximalt tretton stora vindkraftverk. Miljötillstånd är sökt för tio stora vindkraftverk.

Kommunen har även fått förfrågningar om enstaka vindkraftverk av varierande storlek. Efter upprättande av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, om vindkraft, har bygglov beviljats för ytterligare fyra stora vindkraftverk.

Vattenkraft
VB Energi har fem vattenkraftverk i kommunen med en sammanlagd elproduktion på ca 40 GWh per år.

Biogas

Inom avfalls- och avloppssektorn pågår ett projekt för framställning av biogas genom samrötning av en finfraktion hushållsavfall i kombination med avloppsslam, vilket är ett helt nytt koncept. Ludvika har en mycket fin sopsorteringsanläggning vilket gör detta möjligt. Avfallet sorteras mekaniskt och den lätt nedbrytbara fraktion som utvinns är så gott som helt fri från ovidkommande ämnen som plaster och annat, vilket gör samrötning med avloppsslam mycket givande. Avsättningen för den producerade biogasen är ännu inte klar. För att användas till fordonsbränsle krävs rening av rågasen, men för uppvärmningsändamål är detta inte nödvändigt.

Solenergi

Solenergin står idag för en mycket liten del av Ludvikas energitillförsel, men i ett långt energiperspektiv är det en energikälla som kommer att bli viktig. Solpaneler för uppvärmning finns hittills endast vid Stensvedens förskola och vid Saxdalens skola.
 

Kommunkoncernens energiaktörer

Inom kommunorganisationen och dess bolag finns flera som arbetar med energi- och transportfrågor — fastighetsförvaltning, energiförsörjning, samhällsplanering, miljö- och energitillsyn, energirådgivning m.m. Dessa nämnder och förvaltningar samt bolag är:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen (samhällsplanering och byggande, miljö- och energitillsyn, energirådgivning transporter, infrastruktur
  • Stöd- och styrningsförvaltningen (samhällsplanering, strategiska frågor och samordning, näringslivsfrågor, Agenda 21)
  • Kultur- och fritidsförvaltningen (konsumentvägledning)
  • Social- och utbildningsförvaltningen (skolor, utbildning)
  • Västerbergslagens utbildningscentrum (utbildning)
  • LudvikaHem (fastighetsförvaltning)
  • VB Energi (energiförsörjning)

Ett EPC-projekt (Energy Performance Contract) bedrivs tillsammans med företaget YIT för att minska energianvändningen i kommunens lokaler med 22 % fram till 2020.

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-28

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:07:07