På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:
Foto Stena Renewable Energy AB

Fjällberget-Saxberget

Vindkraft

I kommunen finns 20 stora vindkraftverk, varav 17 i Dalarnas största vindkraftspark - Fjällberget-Saxberget. Konkreta planer finns på ytterligare 17 stora vindkraftverk.

Miljö- och byggenheten arbetar med planering för vindkraftsområden och med bygglov och miljöanmälan för vindkraftverk.

Aktuellt just nu

Kommunens planering

Den senaste vindkraftsplanenPDF är ett tematiskt tillägg  till översiktsplanen och gäller hela kommunen. Planen vann laga kraft den 26 november 2010. Kommunen har nu planerat för cirka 0,24 TWh/år från vindkraft.

Läs mer nedan om projekten på Orrberget-Stensvedberget, Gussjöberget, Sausberget och sydvästra Fjällberget.

Tidigare har fördjupningar av översiktsplanen tagits fram för två begränsade områden, Fjällberget-Saxberget och Orrberget-Stensvedberget. Dessa fördjupningar fortsätter att gälla parallellt med det tematiska tillägget.

Den fördjupade översiktsplanen för Fjällberget - SaxbergetPDF (pdf, 2 MB) och dess miljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 180 kB) vann laga kraft den 19 november 2007. Se nedan beträffande Stenas anläggning. Se även plankartanöppnas i nytt fönster (jpg, 1,25 MB) med befintliga vindkraftverk inlagda.

Den fördjupade översiktsplanen för Orrberget-Stensvedberget PDF(pdf, 710 kB) med dess plankartaöppnas i nytt fönster (jpg, x MB) och dess miljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 450 kB) vann laga kraft den 18 december 2008. Se nedan om O2 Vindkompaniets planer för området.

Ett antal kriterierPDF (pdf, 15 kB) låg till grund för vindkraftsplaneringen.

Bygglov för små vindkraftverk

Kommunen har fått förfrågningar om små vindkraftverk. Dessa kan delas in i två grupper:

  • Miniverk - vindkraftverk som inte kräver bygglov, miljöanmälan eller miljötillstånd.
  • Gårdsverk - bygglovpliktiga vindkraftverk som inte kräver miljöanmälan (se nedan).

Vindkraftverk är enligt plan- och byggförordningen 6 kap 1 § bygglovpliktiga om de
a) är högre än 20 meter över markytan
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
c) monteras fast på en byggnad, eller
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.

Miniverk är så små att endast bygganmälan krävs. Den som bygger har ansvaret för att vindkraftverket placeras och utformas så att det inte blir störande. Kommunen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

Gårdsverk ska bygglovprövas av kommunen. Vid bygglovprövningen ska lämpligheten prövas enligt plan- och bygglagen 2 och 8 kap. Det är sökandens ansvar att bedöma om vinden är tillräcklig. När det gäller minimiavstånd tillämpas dessa kriterier:

  • Naturvårdsverkets riktvärdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för buller från vindkraftverk, max 40 dBA ekvivalent nivå utomhus vid bostäder och fritidshus, ska inte överskridas.
  • Skyddsavstånd för israslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster enligt formeln d = (D + H) x 1,5  där D är rotordiametern och H är navhöjden, ska inte underskridas till platser där människor ofta vistas under vinterhalvåret.
  • Rotorbladen får inte störa med skuggor eller reflexer.

Medelstora vindkraftsanläggningar

Med detta menar vi vindkraftsanläggningar som kräver miljöanmälan men inte miljötillstånd (se nedan).

Krav på miljöanmälan gäller för
a) vindkraftverk som är högre än 50 meter,
b) två eller fler vindkraftverk som står tillsammans,
c) varje tillkommande verk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk.

Stora vindkraftsanläggningar

Bygglov krävs inte för vindkraftverk som har miljötillstånd. Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs miljötillstånd för 
a) två eller flera verk där vart och ett av verken, inkl. rotorblad, är högre än 150 meter,
b) sju eller flera verk där vart och ett, inkl. rotorblad, är högre än 120 meter, och 
c) varje tillkommande verk som tillsammans med redan uppförda innebär att man kommer upp till tillståndsgränsen under a) eller b) eller varje verk som uppförs i en redan tillståndspliktig gruppstation.

Vindkartering

En vindkartering har tagits fram av Uppsala universitet, på uppdrag av Energimyndigheten. Klicka för att öppna en karta med vindkarteringen inlagd över Ludvika kommunöppnas i nytt fönster (jpg, 266 kB). Vindkarteringen har upplösningen en beräkningspunkt per kvadratkilometer, vilket gör att karteringen "missar" mindre toppar och svackor. Man kan räkna med att det blåser betydligt mer på bergstoppar än vad vindkarteringen visar.

Riksintressen för energiproduktion - vindbruk

Energimyndigheten har, under maj månad 2008, utsett ytterligare områden av riksintresse för vindbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Inom Ludvika kommun är det bara Fjällberget — Saxbergetöppnas i nytt fönster (pdf, 930 kB) som har blivit riksintresseområde (röd linje på länkens karta).

Vindkraftsprojekt

Handlingar finns på miljö- och byggenheten i Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika.

Fjällberget - Storstensberget

Fem vindkraftverk togs i drift i december 2006. Tornhöjd 80 m, rotordiameter 90 m. Ägare är Stena Renewable Energy AB.

Paljakoberget

Ett vindkraftverk är byggt på Paljakoberget söder om Bringsjöberg. Det togs i drift i januari 2008. Ägare är Fjällbergsvind ekonomisk förening   och Dala Vind AB.länk till annan webbplats Tornhöjd 70 m, rotordiameter 64 m.

Fjällberget - Saxberget

Tolv vindkraftverk togs i drift under hösten/vintern 2008. Tornhöjd 105 m, rotordiameter 90 m. Totalt finns alltså 17 vindkraftverk i området.  Anläggningen har ritats in på kartanöppnas i nytt fönster (pdf, 940 kB) för den fördjupade översiktsplanen. Ägare är Stena Renewable Energy AB.

Silkomhöjden

Sex vindkraftverk, varav två i Ludvika kommun och fyra i Vansbro kommun, har byggts på Silkomhöjden och Köjkeberget, strax öster om riksväg 26. Vindkraftverken togs i drift under januari 2009. Tornhöjd 98 meter, rotordiameter 82 meter.

Orrberget - Stensvedberget

O2 Vindkompaniet söker tillstånd enligt miljöbalken hos Länsstyrelsen, för tio 150 m höga vindkraftverk på Orrberget, Lomsjöberget och Stensvedberget, norr om Laxsjön.

Projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster följer kommunens fördjupade översiktsplan för området, laga kraft 2008-12-18.

Gussjöberget och Sausberget

Kopparleden AB och Lemont AB planerar genom Cervus Power AB för fyra 150 m höga vindkraftverk, två på Gussjöberget norr om Sörvik och två på Sausberget sydväst om Ludvika. Den 17 augusti 2011 beviljade miljö- och byggnämnden bygglov, bedömde att vindkraft kan etableras enligt miljöanmälan och beslutade om vissa försiktighetsmått, §§ 102-105. 

Fjällberget sydväst

Västerås stift planerar genom Dala Vind AB för tre 150 m höga vindkraftverk på Fjällbergets sydvästsluttningar. Miljötillstånd krävs.

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-22

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:02:05