På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Kommunens planläggning och planprocess

Kommunen har ansvaret att planera för mark- och vattenområden.

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.
 
Planläggningen kan delas in följande nivåer, där detaljeringsgraden är olika stark och där rättigheter och skyldigheter varierar.

En kommuntäckande översiktplan är ej juridisk bindande.

En fördjupning av översiktsplan är en ökad detaljeringsgrad av markanvändning inom ett mindre område som ej är juridiskt bindande.

Innan ett detaljplanearbete påbörjas kan ett planprogram behöva tas fram för att utreda förutsättningar och mål för det område man vill planlägga.

En detaljplan är juridiskt bindande och upprättas för att med gränsdragningar redovisa olika markområdens användning, tex. bostäder  och vägar.

Områdesbestämmelser är juridiskt bindande och upprättas med syftet att säkerställa avsikterna i den kommuntäckande översiktsplanen.
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen planering ansvarar för den kommuntäckande översiktsplanen, detaljplaner och strategiska planer.


Sidan senast uppdaterad: 2019-01-22

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:28:58