På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Ny detaljplan för
Sunnansjö 125:2 m.fl. "Brittsand"

Planområdet ligger på västra sidan av sjön Väsman och norr om Gonäs. Området är känt under namnet Brittsand som under många år var fritidsby för anställda på ASEA, numera ABB. Till området är det ca 8 kilometer från Ludvika centrum.

Karta över området

Syftet är att planlägga för en utvidgning av befintligt fritidshusområde. Frågor kring VA och väg ska vara lösta innan detaljplanen granskas.

Planen strider inte mot översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Området är ett utpekat LIS-område i kommunens översiktsplan och strandskydd avses upphävas inom delar av planområdet. Planärendet genomförs med standardförfarande.

Planen blev överklagad och mark- och miljödomstolen valde att upphäva hela detaljplanen. Ludvika kommun har valt att överklaga mark- och miljödomstolens beslut och har fått beviljat prövningstillstånd. Därmed kommer ärendet tas upp i mark- och miljööverdomstolen.

Samråd

sep-okt 2015

Granskning

april-maj 2016

mars 2017

april 2017

Handlingar

Antagna handlingar finns nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter

Projektledare (konsult) Bror Wallin, telefon 070 554 11 63
Planingenjör Joel Lidholm, telefon 0240-861 80, epost samhallsbyggnad@ludvika.se

Om du är sakägare och vill ha rätt att överklaga detaljplanens antagande krävs dock ett skriftligt yttrande med en underskrift senast under granskningsskedet.

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-06

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:11:20