På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Del av Knutsbo 7:221 och Övre Marnäs 4:29 m.fl. "Laboområdet"

Ny detaljplan. Planområdet ligger mellan Knutsbotjärn och Knutsbo i Ludvika. Området är cirka 9 hektar.

Plangräns: Gul linje, Fastighetsgränser: Ljusblå linjer

Planens syfte är att ge byggrätter som möjliggör hus för permanentboende med tillhörande komplementbyggnader. Ett annat syfte är att tillgodose möjligheten att angöra fastigheter och arrenden inom området på ett lämpligt sätt och samtidigt förbättra förhållandena för sophämtning och snöröjning. Strandskyddet upphävs inom kvartersmark och mark för lokalgata för att detaljplanen ska kunna genomföras.

Detaljplanen är i linje med översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med utökat förfarande.

En extra granskning genomfördes i januari 2018. Sedan dess vilar ärendet i väntan på Lantmäteriet, som ska göra en nödvändig fastighetsbestämning. Det är oklart när den blir gjord.

Tidplan

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

maj-juni 2014

jan 2018
Handlingar

Granskningshandlingar finns nedan under relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 36, e-post samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):

För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-05

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 15:29:10