På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Ny detaljplan för del av Valla 6 i Ludvika

Planområdet är en del av Valla 6 som ligger centralt i Ludvika, mellan de tre gatorna Ljunghällsvägen, Vallagatan och Villagatan. Planområdet omfattar den nordöstra delen av fastigheten Valla 6 samt en liten del av Valla 2.

Huvudsyftet med planen är att möjliggöra för bygge av ett flerbostadshus på en yta inom fastigheten Valla 6.

I gällande detaljplan finns en byggrätt placerad som en andra flygel i förhållande till de två byggnader som finns inom Valla 6, men denna har inte blivit bebyggd. Syftet med den nya planen är att flytta byggrätten till ett mer lättillgängligt område längre ifrån de befintliga byggnaderna.

Områdets karaktär ska bevaras och vara den tyngst vägande aspekten för beslut i gestaltningsfrågor.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet handläggs med standardförfarande.

Detaljplanen har antagits av samhällsbyggnadsnämnden de 28 februari 2018 § 19. Antagandet har överklagats. Mark- och miljödomstolen hanterar ärendet vidare.

Tidplan

okt - nov 2017

dec 2017 - jan 2018

28 feb 2018

Laga kraft

mars 2018


Handlingar

Du kan ladda hem plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, samrådsredogöerlae och solstudie, se nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:

landskapsarkitekt Kajsa Holmqvist, tel. 0240-86 249

samhallsbyggnad@ludvika.se

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-10

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 25/05 23:45:26