På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Enskild avloppsanläggning, slamtömning

För att installera WC krävs tillstånd från myndighetsnämnden miljö och bygg. För att anlägga enskild avloppsanläggning för Bad- Disk- och Tvättvatten (BDT) krävs anmälan till nämnden.

Vatten- och avloppsfrågan är oftast en av de viktigaste frågorna vid byggande där de kommunala vatten- och avloppsledningar saknas. Både grundvatten och ytvatten kan påverkas av avloppsvatten. Avloppsvattnet kan förorena vattentäkter, ge upphov till störande lukt och bidra med igenväxt av sjöar och vattendrag.

Enligt Miljöbalken så får inte avloppsvatten som kommer ifrån ett hushåll släppas ut i vattendrag, sjöar och liknande inte heller det som inte har genomgått en längre rening än slamavskiljning.

Vid avloppsanläggning för anslutning av vattentoalett krävs tillstånd enligt miljöbalken. Vid anslutning av BDT-vatten krävs en anmälan (Bad-, Disk, och Tvättvatten), om inte myndighetsnämden miljö och bygg har beslutat om tillståndsplikt i vissa känsliga områden.

Förberedelser och placering

Innan man bestämmer sig för hur avloppsfrågan skall lösas bör man tänka på att det brukar vara fördelaktigt för både miljön och ekonomiskt att lösa vatten- avloppsfrågorna tillsammans med en eller flera grannar. Man ska heller inte vara rädd för att gå utanför den egna tomten men då kan det krävas ett servitutsavtal.

För att rätt kunna bedöma vart avloppet skall placeras behövs ofta en markteknisk förundersökning. Den skall ge svar på om jorddjupet ned till berg och högsta grundvattenyta är tillräckligt stort och om jordmaterialet är acceptabelt för infiltration av avloppsvattnet. Ett exempel på en markteknisk undersökning kan vara att gräva en provgrop på ca 2 - 2,5 meter djup.

När det gäller avloppsanläggningens placering så finns det olika avstånd att ta hänsyn till. Det viktigaste är omkringliggande vattentäkter.

  • Avloppsanläggningar skall alltid placeras nedströms vattentäkter. Ett skyddsavstånd på minst 50 meter bör man hålla. Innan man gräver eller borrar en ny vattentäkt bör man ta reda på vart avloppet ligger!
  • Skyddsavståndet till ytvatten bör normalt inte understiga 25 meter.
  • Avståndet till uppställningsplats för slamtömningsfordon får vara högst 10 meter.

Slamavskiljare

För alla avloppslösningar krävs en slamavskiljare. Slamavskiljarens uppgift är att urskilja sjunkande och flytande föroreningar i avloppsvattnet. Utan slamavskiljare skulle avloppsanläggningarna snabbt sättas igen.

Eftersom de flesta föroreningarna är lösta i vatten så är det inte tal om någon rening i slamavskiljaren. Slamavskiljare finns i olika utföranden. Om wc är ansluten till avloppet så krävs det en större slamavskiljare än vad det gör om man bara har BDT-avlopp. Betong eller plast är de vanligaste materialen, den i plast måste förankras för att den inte skall trängas upp vid tex höga grundvattenstånd. Det finns både liggande och stående slamavskiljare.

Vanliga avloppslösningar

Infiltration

Med infiltration avses anordning där avloppsvatten efter slamavskiljning sprids i en singelbädd och sjunker ned i marken. Denna metod ger god rening och rekommenderas i första hand i vår kommun.

När en jordprovtagning visar att jorden är för finkornig för att passa till  vanlig infiltration, kan oftast en förstärkt infiltration byggas genom att tillföra ett lämpligt sandtäcke i botten på infiltrationsdiket. När avståndet till berg eller grundvatten är för kort (det skall vara minst 1 m) kan en grund infiltration göras. Ledningarna läggs då i markplanet och täcks med ca 60 cm jord.

Markbädd

Markbädd kan vara ett alternativ när ingen infiltration passar. I en markbädd renas avloppsvattnet i en konstgjord sandbädd och samlas upp i bäddens undre del innan det leds vidare till ett vattendrag, dike eller sjö. Reningen i en markbädd är sämre än rening i infiltration. Därför används markbädd oftast i befintlig bebyggelse där sanering behövs.

Minireningsverk

Vid sjönära lägen och tättbebyggda områden kan ett minireningsverk vara den enda godtagbara lösningen när kommunalt avlopp inte finns. Då krävs dessutom ett polersteg för mikrobiologisk rening.

Förmultningstoaletter och förbränningstoaletter

Istället för att installera wc kan man göra en så kallad torr lösning. På marknaden finns flera förmultningstoaletter där avfallet genom naturliga processer bryts ned till kompost. Även förbränningstoaletter har blivit allt vanligare. Tillstånd krävs från myndighetsnämnden miljö och bygg för att installera dessa typer av toaletter.

Slamtömning

En av de viktigaste skötselåtgärderna är att tömma slamavskiljaren regelbundet. Det sker i normala fall automatiskt, men det kan ibland hända att en extra slamsugning måste beställas.
 
För ytterligare information kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektör Christina Wikman tfn 0240-863 64 eller miljö- och hälsoskyddsinspektör Charlotte Olsson telefon 0240-862 29 du kan även hitta mer information på avloppsguidens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterad information


Sidan senast uppdaterad: 2017-12-18

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 18/07 08:39:37