På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Information till partierna

Information om hantering av partiers valsedlar och ordningsregler i och kring röstmottagningsställen.

Valsedlar

Alla valsedlar placeras i bokstavsordning.

Valsedlar som kommunen ska lägga ut:

På alla ställen där väljarna kan rösta ska röstmottagarna lägga ut valsedlar för partier som vid något av de två senaste europaparlamentsvalen fick mer än 1 procent av rösterna.

Följande partier kommer få sina valsedlar utlagda: Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Piratpartiet och Vänsterpartiet.

Namnvalsedlar

 • Samtliga partier ansvarar själva för att lämna sina namnvalsedlar till vallokalerna. Partierna kan lämna sina namnvalsedlar från klockan 7.30 på valdagen.
 • Röstmottagarna ansvarar och fyller sedan på i valsedelställen av dessa valsedlar så länge det finns valsedlar.

Övriga partiers valsedlar

 • Om några partier, utöver ovanstående, kommer och vill lägga ut sina valsedlar ska dessa lämnas till röstmottagarna för utlägg i valsedelställen.
 • Röstmottagarna ansvarar och fyller sedan på i valsedelställen av dessa valsedlar så länge det finns valsedlar.

Information om inlämnande av namnvalsedlar

Partierna kan lämna sina valsedlar till röstningslokalerna i anslutning till att lokalerna öppnar onsdag 8 maj, alternativt när som helst när röstningslokalerna är öppna.

På valdagen kan partierna lämna sina valsedlar till respektive vallokal från klockan 7.30.

Dessa partiers valsedlar placeras i kolumnen för ”övriga partier”. Även dessa valsedlar placeras i bokstavsordning.

Namnvalsedlar som inkommit till kommunens förtidsröstningslokaler kan hämtas av respektive parti under röstningslokalens sista dag.

Överblivna namnvalsedlar som inte hämtats ut av partierna kommer att gå till destruktion efter valet.

Eventuella frågor hänvisas till valnämndens kansli, tfn 0240-860 61.

Rösträkning

Preliminär rösträkning av valet 26 maj 2019 sker i vallokalerna efter att röstningen avslutats klockan 21.00 på valdagen. De förtids- och utlandsröster som inte kommit fram till vallokalerna under valdagen räknas av valnämnden i Ludvika onsdag 29 maj med start klockan 9.00. Räkningen är offentlig och sker i Sessionssalen i stadshuset, Dan Anderssons gata 1, i Ludvika.

Länsstyrelsen räknar slutligen alla röster och personröster från Dalarnas län. Räkningen är offentlig.

Ordningsregler

Ordningsregler beslutade 2019-02-22 av Valnämnden, Ludvika kommun:

"Enligt vallagen får det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val (vallagen 8 kap. 3 §). I samma kapitel, 4 §, framgår det att röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället och att den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras.

Enligt vallagen ska den preliminära rösträkningen ske omedelbart efter att röstmottagningen i vallokalen avslutats. Rösträkningen är offentlig och ska genomföras utan avbrott (vallagen 11 kap. 1§).

Valsedlar

Endast de partier som anmält att de deltar i valet ska få ha sina valsedlar i vallokaler och röstningslokaler. Ett parti som inte anmält deltagande i valet till valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar.

Valsedlar som kommunen ska lägga ut:

På alla ställen där väljarna kan rösta ska röstmottagarna lägga ut valsedlar för partier som vid något av de två senaste europaparlamentsvalen fick mer än 1 % av rösterna.

Följande partier kommer få sina valsedlar utlagda: Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Piratpartiet och Vänsterpartiet.

Hantering av valsedlar

Bara röstmottagarna får hantera valsedlarna och placera dessa i valsedelställen. Partierna får inte plocka med valsedlarna i ställen. En affisch om detta kommer att finnas i varje röstnings- och vallokal.

Övriga partiers valsedlar

Om några partier, utöver ovanstående, kommer och vill lägga ut sina valsedlar (oavsett om det är partivalsedlar eller namnvalsedlar) ska dessa lämnas till röstmottagarna för kontroll om de ska läggas ut i valsedelställen. Röstmottagarna ansvarar och fyller sedan på i valsedelställen av dessa valsedlar så länge det finns valsedlar.

Partierna kan lämna sina valsedlar till röstningslokalerna i anslutning till att lokalerna öppnar onsdag 8 maj, alternativt när som helst när röstningslokalerna är öppna.

På valdagen kan partierna lämna sina valsedlar till respektive vallokal från kl. 7.30.

Dessa partiers valsedlar placeras i kolumnen för ”övriga partier”. Även dessa valsedlar placeras i bokstavsordning.

Politisk propaganda

Med politisk propaganda menas affischering om politiska partier utanför officiella anslagstavlor, utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig information om politiska partier eller muntlig information/agitation, med eller utan högtalare eller annan teknisk utrustning, eller annat som syftar till att otillbörligt påverka eller hindra väljare i deras val.

 • Inga former av partinamn, partisymboler eller annan politisk propaganda (annat än valsedlarna) får finnas i vallokaler/förtidsröstningslokaler.
 • Det får inte hållas tal eller delas ut tryckta eller skrivna upprop till väljarna i eller i nära anslutning (cirka 15 meter*) till vallokaler/förtidsröstnings­lokaler. De röstande ska i lugn och ro utan yttre påverkan välja valsedel och lägga sin röst.
 • Valsedelsutdelare får befinna sig utanför en vallokal eller förtidsröstnings­lokal men inte inomhus. Utdelning av valsedlar får inte göras så att eventuell utrymning av lokalen hindras eller på sätt som kan verka störande för väljare.
 • Det är inte tillåtet med politisk affischering utanför ingången till vallokalerna eller förtidsröstningslokalerna eller i deras omedelbara närhet (cirka 15 meter*).
 • Partipolitiska aktiviteter får inte heller i övrigt bedrivas i eller vid ett utrymme intill (cirka 15 meter*) vallokal eller förtidsröstningslokal. Där röstmottagning äger rum i ett större öppet utrymme, såsom entréhall eller liknande, får politisk propaganda inte föras i anslutning till den avgränsning som markerar röstmottagningslokalen. Eventuell propaganda ska hållas utom syn- och hörhåll från röstmottagningslokalen.
 • Röstmottagare får inte vara försedda med partisymboler, dela ut valsedlar eller annan information i politiska frågor till väljare eller på annat sätt agera på ett sätt så deras objektivitet kan ifrågasättas.
 • Valnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän får befinna sig i vallokal eller förtidsröstningslokal i syftet att inspektera röstmottagningen. De ska då bära valnämndens namnskylt.
 • Vid den preliminära rösträkningen i vallokalen hänvisas åhörare till angiven plats och förväntas delta på ett sådant sätt att det inte stör rösträkningen.

* Som ett riktmärke anges minst 15 meter från ingång till vallokalen om inte valdistriktets ordförande bestämmer annat med anledning av fastighetens utformning.

Röstmottagarnas anvisningar

Valdistriktets ordförande och övriga röstmottagare ansvarar för att upprätthålla ordningen på röstningsmottagningsstället. Det innebär en rättighet och skyldighet att, enligt 8 kap 4 § vallagen, ge anvisningar till personer som uppehåller sig i, eller i ett utrymme intill, ett röstningsmottagningsställe. Personerna i fråga ska rätta sig efter dessa anvisningar, exempelvis att flytta sig längre bort från röstmottagningsställets ingång."

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-16

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 19/05 20:27:21