På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Handikapprådet

Handikapprådet är Ludvika kommuns referens- och samrådsorgan med handikappföreningarna
Handikapprådet har till syfte att: 
 • verka för alla människors lika värde, oavsett förmåga. Alla kommunens innevånare ska ha samma rättigheter och skyldigheter
 • verka för att människor med funktionsnedsättningar ska bli delaktiga i samhällslivet, och uppnå jämlikhet när det gäller levnadsförhållanden
 • vara en kontaktkanal för ömsesidig information mellan handikappföre-ningarna och kommunen,
 • ge funktionshindrade medinflytande och insyn i kommunens verk-samhet i  den del av kommunens verksamhet som berör dem
 • ge kommunen information om de funktionshindrades behov av anpass-ning av fysisk miljö och information, om hjälp- och servicebehov samt bemötandefrågor.

Handikapprådet ska behandla allmänna handikappfrågor och har därvid särskilt till uppgift att:

 • följa samhällsplaneringen och befintliga resurser och bevaka funktions-hindrades situation i kommunen, med FN:s standardregler som ut-gångspunkt
 • framföra synpunkter på principer för hur den fysiska miljön (gator, offentliga byggnader, bostadsmiljöer med mera) ska utformas för att under-lätta för funktionshindrade
 • framföra synpunkter på principer för hur kommunens information ska vara tillgänglig och begriplig för alla medborgare
 • framföra synpunkter om de funktionshindrades hjälp- och servicebehov och på bemötande frågor
 • framföra förslag på hur Ludvika kommun kan öka medvetenheten all-mänt i samhället och speciellt bland kommunens anställda om männi-skor med funktionsnedsättning, Med speciell inriktning på att det är samhällets ansvar att anpassa omgivningarna efter de förutsättningar dess medborgare har, och att handikappet uppstår först i mötet med en otillgänglig omgivning
 • medverka i att upprätta kommunens handikappolitiska plan enligt FN:s standardregler
 • medverka i att följa upp kommunens handikappolitiska plan genom att efter granskning av förvaltningarnas redovisning av handikappåtgärder under året, framföra rådets kommentarer och förslag till kommunstyrelsen
 • yttra sig i ärenden som remitterats till handikapprådet.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2011-04-26

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:11:15