På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Finskt förvaltningsområde

Ludvika kommun är förvaltningsområde för det finska språket sedan 1 februari 2015. Det innebär ett förstärkt skydd för det finska språket och kultur och gör att det finns ett utökat ansvar att erbjuda service på finska i kommunen.

Sverige har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Samer, finnar, tornedalingar, romer och judar har funnits i landet under mycket lång tid. Deras språk och kulturer är en del av det svenska samhället och vårt gemensamma kulturarv. Dessa grupper utgör de svenska minoriteterna. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010. Lagen syftar till att värna om minoriteterna och stärka deras rättigheter. Enligt lagens så kallade grundskydd har minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och inflytande. Grundskyddet omfattar alla minoritetsgrupperna. Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

I Ludvika kommun har ungefär 12 procent av befolkningen rötter i Finland, det vill säga är antingen själva födda i Finland eller har minst en förälder eller mor- och farförälder som är född i Finland.

Utifrån att Ludvika kommun är förvaltningsområde för det finska språket har de finsktalande i kommunen utöver grundskyddet ett förstärkt skydd och särskilda rättigheter. Det förstärkta skyddet gör att det finns ett utökat ansvar att erbjuda service på finska i kommunen. Detta innebär att den som talar finska har:

Rätt att kommunicera på finska

Den som önskar det har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Kommunen ska arbeta för att kunna ge muntligt svar på finska samt på begäran en skriftlig översättning av beslut som berör den enskilde. Kommunen kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på finska.

Rätt till finskspråkig verksamhet

Kommunen ska aktivt verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska inom olika verksamheter. Kommunen ska aktivt arbeta för att kunna erbjuda äldreomsorg och förskola helt eller delvis på finska om någon i kommunen önskar detta.

Rätt till inflytande och delaktighet

Dialog och samråd med den sverigefinska minoriteten är en central del av förvaltningsområdesarbetet i Ludvika kommun. Tre referensgrupper (Utbildning & Barnomsorg; Äldreomsorg; Kultur) med representanter från den sverigefinska minoriteten samråder med projektledaren för det finska förvaltningsområdet om hur förvaltningsområdet ska utvecklas och förverkligas.

Handlingsplan 2015-2016 för förvaltningsområdet för det finska språket:

Suomen kielen hallintoalueen neuvosto/ Finska Rådet för finskt förvaltningsområde:


Muistiinpanoja Iso neuvonpitossta / Mötesanteckningar från Stora Rådet:

 Hallintoalueen projektivaiheen raportti 2015-2016


Suomen kielen hallintoalueen toimintasuunnitelma / Handlingsplan för finskt förvaltningsområde:

Kyselykartoitusten tulokset, suomen kielen hallintoalue / Resultat från kartläggningar, finskt förvaltningsområde

Mitä laki sanoo? / Vad säger lagen?


Sidan senast uppdaterad: 2019-02-21

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 02:21:51