På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Bygglov

Bygglov krävs för olika åtgärder som påverkar utformningen av bebyggelse med hänsyn till arkitektoniska, tekniska och miljömässiga samhällskrav.

Tillståndsgivare

I Ludvika kommun prövar myndighetsnämnden miljö och bygg skriftliga ansökningar om bygglov.

Tillståndet avser

Bygglovpliktiga åtgärder är till exempel nybyggnad, tillbyggnad, ändra användningen väsentligt, anordna campingplatser och småbåtshamnar, uppföra murar eller plank, anordna parkeringsplatser och upplag med mera. Bygglovet kan vara permanent, tidsbegränsat eller säsongsbundet. Det finns utökningar eller lättnader i bygglovplikten beroende på områdets placering och karaktär till exempel är tätorter oftast detaljplanerade. Vissa åtgärder kräver även andra tillstånd innan anmälningspliktiga åtgärder får påbörjas.

Så ansöker Ni

Blankett för ansökan om bygglov finns på samhällsbyggnadsförvaltningen och på sidan Blanketter & e-tjänster och i rutan Relaterad information här nedan. Behovet av handlingar till ansökan om bygglov varierar men generellt behövs ansökningsblankett, situationsplan samt fackmannamässiga ritningar över fasaderna, sektion och planlösning i lämplig skala.

Kontakt och mer information

Ludvika kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetsområde miljö och bygg
771 82 Ludvika

Avgift för bygglov

Ludvika kommun tar ut avgift för beslut om bygglov, enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa, och beror på olika parametrar enligt följande princip. Se exempel.

Avgift = G x n x OF x F (Grundbelopp x Justerings faktor x Objektsfaktor x Åtgärdsfaktor)Exempel på avgift= 35 x 1 x 4 (ex. 53m2 BYA tillbyggnad av butik) x 16=2200 SEK

Tillsyn

Ludvika kommun utövar olika former av tillsyn, till exempel olovligt påbörjade eller utförda åtgärder, ovårdade tomter med mera.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 02:44:38