På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Skola och förskola - tillsyn

Den som avser att driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter måste göra en anmälan till myndighetsnämnden miljö och bygg innan verksamheten påbörjas. Det regleras i 38 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälningsplikt enligt miljöbalken

Syftet med anmälan är att myndighetsnämnden miljö och bygg ska få möjlighet att i förväg ta ställning till om den anmälda verksamheten och dess lokaler kan godtas från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Vi får också en möjlighet att ge råd, begära förändringar eller i sista hand förbjuda att verksamheten startar.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att vi ska kunna bedöma lokalernas lämplighet med avseende på risken för olägenheter för människors hälsa och miljön. Anmälan ska göras till myndigheten miljö och bygg.
 
Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts om inte myndigheten miljö och bygg bestämmer något annat. Möjligheterna att lokaler och utrustning utformas på ett bra sätt från början ökar dock om verksamhetsutövaren i ett tidigt skede tar kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen. Felaktiga lösningar kan vara problematiska att åtgärda i efterhand.

En anmälan ska göras vid nyetablering eller när verksamheten ändras så pass mycket att det är av betydelse för människors hälsa och miljö. Anmälningsplikt gäller till exempel om en skola eller förskola expanderar med nya lokaler. Om en skola påbörjar förskoleverksamhet i sina lokaler är detta anmälningspliktigt eftersom det är en annan typ av verksamhet. Detta gäller också om man startar ett fritidshem i en redan anmäld verksamhet. En utökning av antalet barn eller elever i befintliga lokaler är dock inte anmälningspliktigt. Blankett finns i spalten till höger.

Tillsyn enligt miljöbalken

Enligt förordningen om tillsyn (1998:900) och 45 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska särskild uppmärksamhet när det gäller tillsyn ägnas åt byggnader, lokaler och anläggningar för bland annat vård undervisning och annat omhändertagande.  

Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken

En handläggningsavgift tas ut för anmälan. Förskolor och skolor betalar en årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken. Avgifterna utgår enligt en av Kommunfullmäktige antagen taxa. 

Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan

Den som startar sin verksamhet innan en anmälan gjorts till myndighetsnämnden miljö och bygg kan få betala en miljösanktionsavgift enligt förordning (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgift. Avgiften för till exempel skolor och förskolor är för närvarande 3000 kronor.

Miljöbalkens krav på egenkontroll

För barnen är det viktigt med en god inomhusmiljö och att de inte utsätts för hälsorisker i skolan eller förskolan. Egenkontrollen är ett verktyg för att se till att man lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.
 
Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön. För anmälningspliktiga verksamheter, till exempel skolor och förskolor, gäller dessutom mer preciserade krav på egenkontrollen. Kraven finns i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS:1998:901).
 
Genom egenkontrollen kan man motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön. En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister upptäcks innan de orsakar besvär, hälsoproblem eller miljöpåverkan.  Exempel på riskfaktorer i barnens inomhus- och utomhusmiljö som bör ingå i egenkontrollen är till exempel buller och höga ljudnivåer, undermålig städning, radon, bristfällig luftkvalitet, fuktskador, temperaturförhållanden etc. Även verksamhetens miljöpåverkan genom t.ex. energiförbrukning, avfallshantering, kemikalieanvändning etc. bör ingå i egenkontrollen.
 
Genom att ha en bra egenkontroll i din verksamhet så kan du visa, inte bara för tillsynsmyndigheten, utan också för föräldrar, barn och personal att verksamheten är miljö- och hälsomässigt kvalitetssäkrad.

Sidan senast uppdaterad: 2013-07-31

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 22:38:27