På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Livsmedel

Anläggningar och verksamheter som hanterar, bereder, behandlar och bearbetar livsmedel och som avses släppas ut på marknaden ska registreras hos kontrollmyndigheten. Alla anläggningar och verksamheter som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 853/200 till exempel slakterier, styckningsanläggningar och mejerier ska godkännas av kontrollmyndigheten

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Alla anläggningar och verksamheter som på något sätt hanterar, bereder, behandlar och bearbetar livsmedel och som avses släppas ut på marknaden, ska registreras hos kontrollmyndigheten.

Tillståndsgivare och kontrollmyndighet

Myndighetsnämnden miljö och bygg i Ludvika kommun har kontrollansvar för de verksamheter som hanterar, bereder, behandlar och bearbetar livsmedel och som avses släppas ut på marknaden. Detta innebär att samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg utför registrering och kontroll av dessa verksamheter.

Information om registrering av livsmedelsanläggning

Lagstiftningen ställer krav på att kontrollmyndigheterna håller register över anläggningar. Företag som avser att bedriva livsmedelsverksamhet ska därför informera kontrollmyndigheten om sina anläggningar (artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004). Företagarens uppgift i detta sammanhang anges som anmälan i 11 § LIVSFS 2005:20. En företagare ska ha anmält sin anläggning till kontrollmyndigheten i den kommun där verksamheten avses att bedrivas.

Anläggningar med mobil verksamhet ska skriftligen anmälas till kontrollmyndigheten i den kommun eller i det län där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas, eller till Livsmedelsverket om verket är kontrollmyndighet. En nyhet i och med införandet av 11a § i LIVSFS 2005:20 är att mobila anläggningar som är registrerade eller godkända i en medlemsstat inom Europeiska unionen eller i en stat som är ansluten till EES-avtalet inte behöver anmälas.

Verksamheten får starta efter att beslut har fattas om att livsmedelsföretaget registrerats och meddelats företagaren. Har du inte fått beslutet på registrering får du ändå starta verksamheten två veckor efter att en komplett anmälan om registrering kommit till kontrollmyndigheten.

Tillsyn

Kontrollmyndighetens livsmedelsinspektörer utövar tillsyn och kontroll över samtliga livsmedelsanläggningar i Ludvika kommun.

Så ansöker du

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning skickas till eller lämnas hos Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82  Ludvika, telefon 0240-863 10, e-post samhallsbyggnad@ludvika.se

Anmälningsblankett

Blankett för anmälan om registrering av livsmedelsanläggningöppnas i nytt fönster finns att hämta vid samhällsbyggnadsförvaltningen eller hämtas elektroniskt via länken i spalten till höger.

Kontakt och mer information

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Verksamhetsområde miljö och bygg
771 82  Ludvika
Besökadress Carlavägen 24
Telefon 0240-863 10
E-post  samhallsbyggnad@ludvika.se 

Avgifter för registrering av livsmedelsanläggning

Kommunen tar ut avgifter för godkännande och registrering samt för extra kontroller. Extra kontroller är de kontroller som görs om till exempel en butik inte följer reglerna om märkning eller hygien. Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering hos kommunen ska enligt kommunfullmäktiges beslut § 204 den 28 november 2016 och enligt SLVFS 2006:21 livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter, betala en avgift på 980 kronor för handläggning av ärendet.

En årlig kontrollavgift ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften faktureras i samband med att beslut om registrering av livsmedelsanläggningen har fattats. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Den årliga avgiften grundar sig på den kontrolltid myndigheten beräknas behöva avsätta på varje enskild verksamhet under ett år. Detta beräknas utifrån den risk som är förknippad med anläggningens verksamheter och de erfarenheter myndigheten har av verksamheten vid anläggningen.

Bedömningen av risker i verksamheten kan årligen omprövas av myndigheten. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass och erfarenhetsklass framgår av tabell 1. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

Hur höga avgifterna är beror på hur stora risker det är med livsmedlen och hanteringen. Att laga färdiga rätter från rått kött innebär exempelvis en större risk än att värma färdiga rätter. Bakning innebär oftast en låg risk. Likaså måste restauranger på förskolor, äldreboenden och sjukhus vara extra noga om de serverar specialmat till allergiska personer. Antal portioner eller hur mycket livsmedel man tillverkar har också betydelse. För exempelvis restauranger innebär många matgäster att fler kan bli sjuka om något skulle gå fel.Även hur företagaren sköter verksamheten bedöms. Om företagaren sköter sin verksamhet på ett bra sätt och egenkontrollen fungerar, behövs mindre kontroll och det medför lägre avgift.

Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning

Ansökan avser alla anläggningar och verksamheter som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 853/2004. Exempel; slakterier, styckningsanläggningar och mejerier.

Tillståndsgivare och kontrollmyndighet

Livsmedelsverket eller myndighetnämnden miljö och bygg i Ludvika kommun har kontrollansvar för samt prövar och godkänner de verksamheter som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 853/2004.

Information om godkännande av livsmedelsanläggning

Lagstiftningen ställer krav på att kontrollmyndigheterna håller register över anläggningar.Företag som avser att bedriva livsmedelsverksamhet ska därför informera kontrollmyndigheten om sina anläggningar (artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004). Företagarens uppgifter i detta sammanhang anges genom ansökan enligt 8 § LIVSFS 2005:20. En företagare ska ansöka om godkännande av sin anläggning till kontrollmyndigheten i den kommun där verksamheten avses att bedrivas eller hos Livsmedelsverket om så krävs, beroende på produktionens omfattning. En ansökan om godkännande av en anläggning ska innehålla uppgift om livsmedels-företagarens namn och adress samt organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer. Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas. En beskrivning av verksamhetens art och omfattning. Ansökan från en juridisk person ska vara undertecknad av behörig företrädare. Livsmedelsföretagaren ska lämna de kompletterande uppgifter som kontrollmyndigheten begär. Livsmedel får inte släppas ut på marknaden från en anläggning innan beslut om godkännande fattats (artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och 4 § i LIVSFS 2005:20).

Tillsyn

Kontrollmyndighetens livsmedelsinspektörer utövar tillsyn och kontroll över samtliga livsmedelsanläggningar i Ludvika kommun, med undantag av de anläggningar som i händelse av annat faller under länsstyrelse eller Livsmedelsverkets kontroll.

Så ansöker du

Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning skickas till eller lämnas hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82  Ludvika, telefon 0240-863 10, e-post: samhallsbyggnad@ludvika.se

Ansökningssblankett

Blankett för ansökan om godkännande av lvsmedelsanläggningöppnas i nytt fönster finns att hämta vid miljö- och byggenheten eller hämtas elektroniskt på Ludvika kommuns webbplats för blanketter via länken i spalten till höger.

Kontakt och mer information

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetsområde miljö och bygg
771 82  Ludvika
Besöksadress Carlvägen 24
E-post samhallsbyggnad@ludvika.se
Telefon 0240-860 00

Avgifter för godkännande av livsmedelsanläggning

Kommunen tar ut avgifter för godkännande och registrering samt för årlig kontroll och extra kontroller. Extra kontroller är de kontroller som görs om till exempel en butik inte följer reglerna om märkning eller hygien.

Den som ansöker om godkännande av en anläggning för att bedriva livsmedelsverksamhet ska betala en avgift till kontrollmyndigheten som motsvarar den årliga kontrollavgiften vilken framgår av den riskklassificering som kontrollmyndigheten beräknat för verksamheten. Den taxa som ligger till grund för avgiften är i enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 183 den 27 november 2013.

Den årliga kontrollavgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Den årliga avgiften grundar sig på den kontrolltid myndigheten beräknas behöva avsätta på varje enskild verksamhet under ett år. Detta beräknas utifrån den risk som är förknippad med anläggningens verksamheter och de erfarenheter myndigheten har av verksamheten vid anläggningen. Bedömningen av risker i verksamheten kan årligen omprövas av myndigheten.

Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

För godkännande av en anläggning på grund av ägarbyte eller väsentlig förändring av verksamheten ska en avgift motsvarande en halv årlig kontrollavgift.

Undantaget är de som ansöker om godkännande för slakterianläggning eller en vilthanteringsanläggning hos Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vilka ska betala en godkännandeavgift till Livsmedelsverket.

Text

Text

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:30:51