På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är ett juridiskt begrepp och omfattar all användning av mark som kan störa omgivningen. Det behöver således inte vara industriverksamhet utan kan också vara reningsverk, sportanläggningar, hobbyverksamhet och vägar. För vissa verksamheter gäller tillstånds- eller anmälningsplikt för etablering eller ändring. detta regleras av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Ska man starta verksamhet eller ändra verksamhet så bör ni ta kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen för att få svar på om tillstånd eller anmälan krävs. Den som bedriver miljöfarlig verksamhet benämns verksamhetsutövare oavsett om det är ett stort företag, en ensam företagare eller en förening. 

Vår huvudsakliga uppgift är att se till att miljöbalken, lagen som värnar om miljön, naturresurserna och människors hälsa, efterlevs.

Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft. Miljöbalken innebär att kraven på verksamhetsutövare har skärpts. Bevisbördan för att de så kallade allmänna hänsynsreglerna följs ligger på verksamhetsutövaren. Det krävs tillstånd eller anmälan för att anlägga, driva eller ändra en befintlig miljöfarlig verksamhet. Verksamhetsutövaren är skyldig att följa upp verksamhetens inverkan på miljön genom egenkontroll av verksamheten. Detta regleras i Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901).

Målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalken bildar en övergripande lagstiftning som rör all miljöpåverkan.

För mer information gällande miljöfarlig verksamhet och miljöbalkens bestämmelser kontakta Göran Eriksson, telefon 0240-861 26.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 § samt 21 § förordningen (SFS1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Syftet med tillstånds- och anmälningsplikt är att ge tillsynsmyndigheten tillfälle att bedöma om verksamheten uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalken. En anmälan om ändring har dessutom till syfte att ge tillsynsmyndigheten tillfälle att bedöma om ändringen behöver tillståndsprövas. Miljöfarliga verksamheter delas från prövningssynpunkt in i tre olika grupper enligt förordning (1998:899).

 • Tillståndspliktiga verksamheter (A- och B-anläggningar för tillstånd hos miljödomstolen respektive länsstyrelsen)
 • Anmälningspliktiga verksamheter (C-anläggningar med anmälan till myndighetsnämnden miljö och bygg) 
 • Övriga verksamheter som inte omfattas av tillstånds eller anmälningsplikt. Dessa benämns U-verksamheter och blir ändå föremål för tillsyn av myndighetsnämnden miljö och bygg.

Indelningen bygger dels på verksamhetens storlek, dels på hur miljöfarlig verksamheten bedöms vara.

Verksamhetens klassificering framgår av bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

En anmälan skall göras till myndigheten miljö och bygg

 • När du vill anlägga, driva eller ändra en C -anläggning.
 • Om du vill ändra en A eller B- anläggning och ändringen inte kräver tillstånd.

Anmälan bör innehålla:

 • administrativa uppgifter om sökanden
 • uppgifter om gällande beslut
 • uppgifter om lokalisering
 • beskrivning av verksamheten
 • uppgifter om förbrukning och hantering av råvaror
 • bränslen och kemikalier
 • uppgifter om det avfall och farliga avfall som uppkommer
 • hur det hanteras, transporteras och omhändertas
 • uppgifter om vatten- och avloppsförhållanden
 • utsläpp till avlopp
 • eventuell vattenreningsanläggning
 • uppgifter om luftutsläpp
 • utsläppspunkter
 • eventuell luftreningsanläggning
 • uppgifter om energiförsörjning och eventuell bränslelagring
 • beskrivning av eventuella bullerstörningar och bullerdämpande åtgärder
 • uppgifter om drivmedelsförvaring och transporter med anknytning till verksamheten
 • beskrivning av den kontroll av anläggningen som är tänkt att utföras
 • uppgifter om beredskap och rutiner vid eventuella haverier eller spill
 • samt miljökonsekvensbeskrivning i den omfattning som behövs i det enskilda fallet
 • enligt 6 kap miljöbalken
 • Övrigt av betydelse för miljöprövningen

Blanketter för anmälan finns att hämta på samhällsbyggnadsförvaltningen. Om anmälan utformas på annat sätt är det viktigt att de ovanstående punkterna tas med.

Så här behandlas ett anmälningsärende hos myndighetsnämnden miljö och bygg

Med FMH avses i nedanstående Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

 • En skriftlig anmälan skall göras i god tid innan en verksamhet startar och lämnas till myndighetsnämnden miljö och bygg i två exemplar. Naturvårdsverket har bestämt att "God tid" är sex veckor.  I det fall verksamheten eller inrättningen har beteckningen.
 • Myndighetsnämnden miljö och bygg begär in kompletteringar av anmälan om den bedöms som ofullständig.
 • Myndighetsnämnden miljö och bygg skickar ett exemplar av anmälan med eventuella kompletteringar till Länsstyrelsen som ges tillfälle att yttra sig i ärendet (25 § FMH).
 • Andra statliga och kommunala myndigheter, organisationer och enskilda till exempel de närmaste grannarna ges på lämpligt sätt och i skälig omfattning möjlighet att yttra sig över anmälan. (26 § FMH).
 • I kontroversiella ärenden och ärenden i större omfattning kan det vara lämpligt med en kungörelse i ortspressen.
 • Verksamhetsutövaren får del av sådant som tillförts ärendet av annan än honom själv och ges tillfälle att yttra sig över detta (17 § SFS 1986:223 Förvaltningslagen).
 • När faktaunderlaget i ärendet är tillräckligt fattar myndighetsnämnden miljö och bygg beslut i ärendet. Beslutet kan innebära allt från "ingen åtgärd" till föreläggande eller förbud. Nämnden kan också besluta att förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap 6 § Miljöbalken. (FMH 27§). Vanligtvis beslutar nämnden om råd och anvisningar för driften av verksamheten.
 • Nämndens beslut/besked expedieras tillsammans med uppgifter om hur ett eventuellt överklagande av beslutet kan göras. Beslut av myndighetsnämnden miljö och bygg överklagas hos Länsstyrelsen.

Även om den som gjort en anmälan inte formellt måste avvakta något beslut bör företaget ta kontakt med myndighetsnämnden miljö och bygg innan åtgärder vidtas. Om en anläggning uppförs eller en verksamhet påbörjas innan myndighetsnämnden miljö och byggs beslut i ärendet vunnit laga kraft finns risk att företaget måste ändra det som redan gjorts.

Miljösanktionsavgift

I samband med att miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 infördes även miljösanktionsavgifter för vissa överträdelser av lagstiftningen. Om man anlägger eller driver en anmälningspliktig fabrik, annan inrättning eller annan miljöfarlig verksamhet utan att ha gjort en anmälan tas en miljösanktionsavgift ut efter beslut av tillsynsmyndigheten. Miljösanktionsavgifter tillfaller staten.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:36:20