På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

 

 

Vattenverksamhet och muddring är exempel på verksamheter i vattenområden. Sådana verksamheter kräver tillstånd eller vid mindre omfattning anmälan till länsstyrelsen. Vilka verksamheter det är frågan om framgår av nedanstående utdrag ur miljöbalken. I sådana ärenden hänvisar vi alltså till länsstyrelsen 023 81000 eller följ nedanstående länk.

Vattenverksamhet definieras således i miljöbalkens 11 kapitel § 2 på följande sätt:

2 § Med vattenverksamhet avses
1. uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortledande av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge,
2. bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta,
3. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt utförande av anläggningar och åtgärder för detta, och
4. åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål (markavvattning).

3 § Med vattenanläggning avses en sådan anläggning som har kommit till genom en vattenverksamhet, tillsammans med manöveranordningar som hör till anläggningen.

4 § Med vattenområde avses ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

5 § Med vattentäkt avses bortledande av yt- eller grundvatten för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning.    
Med vattenreglering avses ändring av vattenföringen i ett vattendrag till förmån för annan vattenverksamhet.    
Med vattenöverledning avses vattenreglering genom överföring av ytvatten från ett vattenområde till ett annat

I vissa fall krävs strandskyddsdispans från kommun för åtgärd i vattenområden.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Miljöchef
Göran Eriksson 0240-861 26

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 15:43:09