På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Budget för 2020 var ett av ärendena på långt fullmäktigemöte

Kommunfullmäktige höll på måndagen ett extra långt möte, som inleddes redan klockan 9.00. Detta för att ett av ärendena var kommunens budget för år 2020.

Gällande denna budget fastslogs det att skattesatsen för nästa år ska förbli oförändrade 22,07 kronor per intjänad hundralapp.

Driftsramar på drygt 1,7 miljarder kronor och investeringsramar på drygt 159 miljoner kronor antogs, liksom ett antal prioriterade projekt.

De största prioriterade satsningarna är olika bostadsprojekt (främst kvarteret Orren vid Ludvika Folkets hus och Väsmanstrand), infrastruktur inom samhällsbyggnadssektorn (störst där är utbyggnaden av Lyviksbergets östra industriområde, intill vägen mot Gonäs) samt fortsatt bredbandsutbyggnad. SD reserverade sig här.

Som finansiellt mål för kommunen 2020 gäller att resultat efter finansnetto ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella bidrag.

För mer detaljer kring budgeten samt övriga ärenden under dagen (totalt var det 29 ärendepunkter) hänvisar vi till kommande protokoll men också till handlingarna för dagens möte.

Kort om andra ärenden

I korthet kan en del av de övriga ärendena under dagens möte beskrivas så här:

  • Ansvarsfrihet för 2018 beviljades för samtliga styrelser, nämnder och förbund.
  • Detaljplan antogs för Ludvika 5:70 med flera, ”Stora Hillänget”.
  • Ansvaret för samhällsbetalda resor inklusive budgetmedel överförs årsskiftet 2019/2020 från kommunstyrelsen och social- och utbildningsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. 2,0 tjänster inklusive budgetmedel överförs samtidigt från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.
  • Beslut togs om etapp 2 i överföringen av fastigheter från Ludvika kommun till Ludvika Kommunfastigheter AB. Det handlar om totalt 33 fastigheter (skolor, särskilda boenden, idrottsanläggningar med mera) som nu hamnar i det kommunägda bolaget LKFAB, som samtidigt får utökad borgen.
  • Nya och uppdaterade frister för sotningen antogs, liksom en revidering av bolagsordningar för kommunens helägda bolag.
  • Det gavs svar på sju motioner: Nej till inglasning av del av Ludvika centrum (motion från C och L), ja till en översyn av kommunens medlemskap i föreningar och samverkansorgan (MP), ja till effektivare och fossilfri fordonsflotta (V och delvis MP, som fick liknande motion ansedd som tillgodosedd), nej till att starta ett arbete utifrån Mentors in Violence Prevention (MP), ja till mer idrott och rörelse i skolorna med tillägget att det även ska gälla fritidshemmen (MP), nej till bygge av nytt badhus i Grängesberg (C) samt slutligen att C-motionen anses tillgodosedd gällande att utveckla Fjällberget i Grängesberg. Detta genom att kultur- och fritidsnämnden har beviljats investeringsmedel för en bedömning av åtgärder för att hela anläggningen långsiktigt ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. C reserverade sig här.
  • Slutligen fick Lars Handegard, V, svar på en interpellation angående att använda statsbidrag för att införa habiliteringsersättning. Vård- och omsorgsnämndens ordförande Åsa Bergkvist, S, svarade bland annat att majoriteten i vård- och omsorgsnämnden vill satsa på högt ställda kvalitetskrav på verksamheterna. Nu inväntas en ny LSS-lagstiftning som kan ge vägledning i frågan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-03

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 19/06 00:40:28