På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Avgifter och regler

Kostnader för barnomsorg inom Ludvika kommun. Kommunen tillämpar maxtaxa.

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa från 1 januari 2019

Fr o m 1 januari 2019 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2018. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 47 490 kr per månad för 2019 (tidigare 46 080 kr).

Kommunen anpassar maxtaxan utifrån den årliga indexreglering som görs i förordningen SFS 2001:160.

Den samlade bruttoinkomsten för ett hushåll ligger till grund för avgiften och fastställandet av avgift bygger på aktuella inkomstuppgifter.

Viktigt att veta:

 • Om du inte lämnar inkomstuppgift kommer du att placeras i högsta taxeklassen.
 • Vid ändring av inkomst och/eller familjeförhållanden, ska alltid ny inkomstuppgift registreras. Om en vuxen person har tillkommit i eller flyttat från hushållets familj ska du kontakta barnsomsorgen så vi får justera familjebilden för att du ska kunna rapportera rätt inkomst så avgiften blir rätt.
 • Om du inte registrerar ändrad inkomst eller medvetet uppger felaktiga uppgifter, kan det leda till att du förlorar din plats i barnomsorgen.
 • Inkomstförändring påverkar avgiften fr o m månaden efter det att ny inkomstuppgift registrerats.

Vad räknas som inkomst?

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster samt för egen företagare överskott i näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • arbetslöshetsersättning
 • föräldrapenning
 • ersättning från Försäkringskassan
 • utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • pension (ej barnpension)
 • livränta
 • vårdbidrag för barn, arvodesdel

Samtliga inkomster ska tas upp med sitt bruttobelopp, alltså innan skatteavdrag skett.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte:

 • allmänt eller förlängt barnbidrag
 • statligt studiemedel (CSN)
 • försörjningsstöd
 • bostadsbidrag
 • underhållsbidrag/-stöd

Beräkning av avgift

Förskola (barn 1 är yngsta barnet i familjen, barn 2 näst yngst o s v)


Avgiftstak

Dock högst

Tidigare högsta nivå

Barn 1

3%

1425 kr

1382kr

Barn 2

2%

950 kr

922 kr

Barn 3

1%

475 kr

461 kr


Fritidshem (barn 1 är yngsta barnet i familjen, barn 2 näst yngst o s v )


Avgiftstak

Dock högst

Tidigare högsta nivå

Barn 1

2%

950 kr

922 kr

Barn 2

1%

475 kr

461 kr

Barn 3

1%

475 kr

474 kr


Tidsintervaller

Beträffande förskola och pedagogisk omsorg, beräknas taxan utifrån två tidsintervaller. Den ena är max 15 timmar per vecka, den andra från 15,01 timmar per vecka.

För fritidshem finns inga tidsintervaller.

Antal timmar/vecka

 

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Från 15,01 tim

3% av inkomsten

2,0% av inkomsten

1,0% av inkomsten

1-15 tim

1,5% av inkomsten

1,0% av inkomsten

0,5% av inkomsten

 

Schemaförändringar

Schemaförändringar påverkar avgiften tidigast från den dag schemat ankomstregistrerats. Justering av avgift sker automatiskt nästkommande månad i samband med debitering.

Ändring av inkomst och schema kortare tid än 1 månad

Ändring av inkomst och schema kortare tid än 1 månad påverkar inte avgiften.

Avgiftsreducering

För 3-5-åringar som har en avgiftsbelagd förskoleplats sker en avgiftsreducering på 11,9%, max 150 kr i månaden, under läsårstid, ej lovdagar.

Inskolning

Avgift debiteras även under inskolningsperioden.

Avdrag vid sjukdom

Avdrag medges då barnet är sjukt mer än 30 dagar i följd. Frånvaro inkluderar även lördagar, söndagar, helgdagar samt andra vårdfria dagar under sammanhängande frånvaro. Sjukintyg erfordras för att avgiftsreducering ska ske. Intyget ska tillsammans med ansökan om avgiftsreducering sändas till respektive förskolechef/rektor.

Taxa för lovdagsplats

Taxa för lovdagsplats inom fritids är indelad i två perioder:
Period 1            1 augusti till 31 januari
Period 2            1 februari till 31 juli

Avgiften är 1 000 kr per period och debiteras första månaden i perioden. Oavsett startdatum och slutdatum debiteras hela perioden.

Barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar

Barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar har rätt till förskoleverksamhet 3 timmar/dag eller 15 timmar per vecka.

Tiden förläggs 3 timmar per dag fem dagar i veckan eller 5 timmar tre dagar i veckan. Tiden kan förläggas mellan 08.00-14.00. Förläggningen av timmarna beslutas av förskolechef i samråd med föräldrar och personal.

Allmän förskola (3-5-åringar)

Verksamheten är avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka fördelat på 3 timmar per dag (525 timmar per år) 08.00-11.00. Lunch ingår ej.

Verksamheten följer skolans läsårstider.

Övrigt

Debitering sker en gång i månaden med betalning den sista i månaden. Om avgiftsskyldig trots krav inte erlagt avgift kan avstängning ske. Normala kravåtgärder omfattande lagsökning och utmätning fullföljs oberoende av eventuell avstängning.

Avgift uttas även för en månads uppsägningstid, semesterperioder, skollov och annan liknande ledighet samt personalens planeringsdagar.

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-02

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Verksamhetschef Förskola
Ulrika Norberg Eriksson 0240-860 78

Barnomsorgshandläggare
Lunchstängt 12:00-13:00

Centrala Ludvika:
Helga Hellman 0240-862 92

Ytterområdet:
Lena Göransson 0240-866 38

Besöksadress
Social- och utbildningsförvaltningens kansli
Östra Storgatan 29, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:52:45