På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Barnomsorg eller skolbarnsomsorg på obekväm arbetstid

Ludvika kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är inte en lagstadgad verksamhet, utan en service som kommunen erbjuder. Vissa kriterier måste uppfyllas för att kunna erhålla denna barnomsorg.

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid

Vad menas med barnomsorg på obekväm arbetstid (ob-omsorg)

Med barnomsorg på obekväm arbetstid (ob-omsorg) menar vi de tider då ordinarie förskole- och fritidshemsverksamheter är stängda. Den gäller dock inte de dagar som ordinarie förskola har stängt för planering. Verksamheten vänder sig till förskolebarn 1-5 år samt till barn 6-13 år som är inskrivna i fritidshem.

Öppettider

Öppettiderna för förskolorna i Ludvika kommun är vardagar mellan kl 06:30 och kl 18:30. Fritidshemmen öppnar och stänger samma tider. Om behovet av ob-omsorg enbart är från kl 06:00 på vardagsmorgnar, kan i de flesta fall omsorg på ob-tid organiseras på den förskola där barnet har sin placering (men samordnas mellan verksamheter/avdelningar). Om behovet är på helger eller efter kl 18:30 på vardagkvällar, erbjuds ob-omsorgen på förskolan Solsidan. Om behovet är före kl 06:00, måste man lämna kvällen innan både vardagar och helger.

Ovanstående om Solsidan gäller för hela kommunen med undantag för familjer som bor och arbetar i Fredriksberg. Där kan det p g a det geografiska avståndet erbjudas en anpassad organisation.

Prövning

Efter att kommunen mottagit och gått igenom ansökan, registreras den. En noggrann prövning görs i varje enskilt fall. Ob-omsorg erbjuds om villkoren uppfylls.

För att erhålla en plats inom barnomsorgen på obekväm arbetstid ska behovet vara återkommande och varaktigt. Vårdnadshavaren ska ha ett behov av ob-tid under minst 3 månader.

Dessutom gäller följande:

Blanketten ”Intyg från arbetsgivaren – obekväm arbetstid” ska skickas till Social- och utbildningsförvaltningen tillsammans med blanketten ”Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid”. Även ett arbetstidsschema som omfattar minst två veckor ska bifogas.

 • Ob-omsorg erbjuds inte under sjukskrivning, arbetslöshet, föräldraledighet, semester eller annan ledighet.
 • Om barn erhållit plats på Solsidan efter 18:30 på vardagar men är placerat på annan ordinarie enhet, ansvarar vårdnadshavaren för resan mellan platserna. Mer om rutinerna vid Solsidan nedan.
 • Efter erhållet beslut ska schema för barnets vistelsetid lämnas två veckor i förväg, gällande minst två veckor åt gången. Omfattar schemat helgomsorg, ska det lämnas fyra veckor i förväg. Ändringar av schema under pågående vecka kan göras om verksamhetens planering tillåter det.
 • Föräldrar med gemensam vårdnad och som är folkbokförda på samma adress, har möjlighet till ob-omsorg om båda arbetar obekväma arbetstider.
 • Föräldrar med gemensam vårdnad och som är folkbokförda på olika adresser har möjlighet till ob-omsorg om båda arbetar obekväma arbetstider. Endast i undantagsfall beviljas omsorg på ob-tid om endast den ena föräldern arbetar på obekväma arbetstider.
 • Förälder med enskild vårdnad som arbetar obekväma arbetstider, har möjlighet till ob-omsorg.
 • Om behovet upphör, ska detta meddelas till Social- och utbildningsförvaltningen.

Beviljad barnomsorg på obekväm arbetstid tidsbestäms utifrån vilken typ av anställning vårdnadshavarna har:

 • Tillsvidareanställning: Ob-omsorg beviljas max 12 månader
 • Visstidsanställning: Ob-omsorg beviljas längst till anställningens slut, max 12 månader
 • Timanställning (i undantagsfall mellan visstidsanställningar): Ob-omsorg beviljas max 6 månader

Förlängning av ob-tid

Önskas förlängning av ob-omsorg måste nya arbetsgivarintyg, som styrker behovet, skickas in till Social- och utbildningsförvaltningen. Annars avslutas ob-omsorgen.

Plats upphör automatiskt

 • När barnet slutar inom förskolan och har behov av fritidshem. För fortsatt ob-omsorg måste ny ansökan inkomma.
 • Om vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig.
 • Om platsen inte utnyttjas under tre månader.
 • Vid utebliven betalning.

Avgifter

Kostnaderna för ob-omsorg ryms inom reglerna för maxtaxa; d v s den ordinarie avgiftsberäkningen.

Rutiner på Solsidan för fritidsbarn som har ordinarie placering någon annanstans

När ansökan om ob-omsorg har beviljats och placeringsbeslut skickats hem, ansvarar vårdnadshavare för att kontakta Solsidan för att komma överens om tid för besök. Antalet besök kan variera utifrån barnets individuella behov och vårdnadshavare deltar då i verksamheten. Telefon till Solsidan: 0240-869 78.

På vardagar är fritidsbarnen välkomna från kl 18:00 och barnet får middag vid ankomst. Ingen frukost serveras på vardagar. Tidigaste morgontiden att lämna eller hämta sitt barn är kl 06:00 både vardagar och helger. Senaste morgontiden på vardagar att hämta sitt barn är kl 07:30. Hämtningstider på kvällar överenskoms med personalen.

Rutiner på Solsidan för förskolebarn som har sin ordinarie placering någon annanstans

När ansökan om ob-omsorg har beviljats och placeringsbeslut skickats hem, ansvarar vårdnadshavare för att kontakta Solsidan för att komma överens om tid för besök. Antalet besök kan variera utifrån barnets individuella behov och vårdnadshavare deltar då i verksamheten. Telefon till Solsidan: 0240-869 78.

Middag serveras kl 17:30 på vardagar och kl 16:30 på helger. Tidigaste morgontiden att lämna eller hämta sitt barn är kl 06:00 både vardagar och helger. Hämtningstider på kvällar överenskoms med personalen.


Så här ansöker du

Ansökan görs på blanketter som finns på kommunens hemsida, www.ludvika.se, under ”Blanketter & e-tjänster”/ ”Utbildning och barnomsorg”. Ansökan ska göras minst en månad innan ob-omsorg önskas. Handläggningstiden kan variera, men tar normalt en månad. Komplett ansökan krävs för att handläggning ska kunna ske.

Blanketterna skickas till:

Social- och utbildningsförvaltningen
Barnomsorgen
Östra Storgatan 29
771 82 Ludvika


Sidan senast uppdaterad: 2019-02-19

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Verksamhetschef Förskola
Ulrika Norberg Eriksson 0240-860 78

Barnomsorgshandläggare
Lunchstängt 12:00-13:00

Centrala Ludvika:
Helga Hellman 0240-862 92

Ytterområdet:
Lena Göransson 0240-866 38

Besöksadress
Social- och utbildningsförvaltningens kansli
Östra Storgatan 29, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 00:24:18