På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Bra att veta!

 

 

 

 

 

Allergier

För att göra det lättare för dem som har allergier undviker vi starka parfymer, ridkläder eller annat som kan ge kamrater allergiska reaktioner i skolan. Det kan finnas elever med mycket kraftig allergi mot nötter varför ingen form av nötter, mandel eller sesamfrö får förekomma på skolan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsfördelning

Mentor har ett kunskaps- och elevhälsoansvar samt ansvar för kontakt med vårdnadshavare. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet kommer till skolan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Besök i skolan

Vårdnadshavare är alltid välkomna att besöka sitt barn i skolan och även äta lunch vid besöket. Skolan är ingen allmän plats utan en arbetsplats för elever och personal. Därför säger vi nej till besök av gamla elever, kompisar m m under skoltid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykelhjälm

Elever under 15 år är skyldiga att använda hjälm vid utflykter under skoltid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Datorer

Eleverna skall uppföra sig väl, inte kränka andra, inte skada utrustningen och inte göra sådant som är olagligt. Regelbrott kan bland annat innebära att eleven blir, skadeståndskyldig eller avstängd från de olika systemen i datorn.

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elevhälsa, EHT

Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, specialpedagog, socialpedagog och kurator. Gruppen träffas regelbundet för att utreda och kartlägga elevers behov av stöd och hjälp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevskåp

Elever i år 2-6 får låna ett skåp för att förvara sina böcker och ytterkläder. Skåpet skall vara försett med hänglås, vilket eleven avsvarar för själv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Farliga saker

Inga farliga föremål får tas med till skolan, t.ex. kniv, smällare eller cigarettändare. Om personal på skolan får syn på något sådant omhändertas föremålet. Efter avslutad skoldag kan föräldrar hämta föremålet om det inte ska omhändertas av polisen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Filma och fotografera

Idag är det enkelt att filma eller fotografera med hjälp av sin mobiltelefon eller en digital kamera. Samtidigt är det många som inte vill bli fotograferade, eftersom det är risk att dessa bilder sprids på fel sätt, till exempel på Internet.Vi vill uppmärksamma alla barn och vuxna på att det inte är tillåtet att lägga ut barn/elevbilder på internet. Skolan inhämtar vårdnadshavarnas skriftliga tillstånd för att lägga ut bilder på hemsidan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Frånvaro

Skolplikten är både en rättighet och skyldighet för barnet/ungdomen. Enlig skollagen finns begränsad möjlighet till ledighet. Detta för att ge alla en chans att nå de fastställda nationella målen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkring

Ludvika kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är en kroppsskada som man drabbas av genom våld mot kroppen som kommer utifrån. Den försäkring som kommunen har gäller bara vid olycksfallsskada, inte vid sjukdom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldramöte

Skolan bjuder in till ett föräldramöte i början av höstterminen. Fler möten kan förekomma under läsåret.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassresor

Det är inte tillåtet att samla in pengar från föräldrar för att på så sätt bygga upp en klasskassa. Däremot är det tillåtet att genom olika aktiviteter och försäljningar samla in pengar till klasskassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassråd

I varje klass ges eleverna tillfälle att en gång i veckan tillsammans med en pedagog behandla frågor som är av gemensamt intresse för eleverna vilket ger möjlighet till delaktighet och inflytande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kränkande behandling

På Parkskolan accepteras inga former av mobbning eller annan kränkande behandling. Om vi upptäcker att det förekommer, kommer vi med all kraft att se till att det upphör. Vi arbetar också förebyggande mot alla former av kränkande beteenden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledighet

Skolplikten är både en rättighet och skyldighet för barnet/ungdomen. Enligt skollagen finns begränsad möjlighet till ledighet. Detta för att ge alla en chans att nå de fastställda nationella målen.Vid ansökan om ledighet gör mentor/klassföreståndare och rektor en bedömning utifrån den enskilde elevens hela skolsituation. Bedömningen ligger sedan till grund för om ledighet beviljas eller inte. Ytterligare info, läs under fliken Ledighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Läxhjälp

Eleverna erbjuds läxhjälp vissa dagar i anslutning till skoldagens slut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Matsedel

Kommunens matsedel hittar du på hemsidan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor

Mentorskapet innebär att vara coach för den enskilda eleven och att vara ansvarig för elevens individuella utvecklingsplan. Mentorskapet innebär också att vara kontaktperson för eleven och dennes vårdnadshavare. Mentorskapet delas mellan de lärare som är ansvariga för undervisningen i klasserna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordningsregler

Skolan har egna ordningsregler. Se under fliken, lokala dokument.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prao

PRAO är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering och syftet med denna är att eleven får kunskaper, erfarenheter, tankar och funderingar om arbets- och yrkesliv. Parkskolan har sedan några år tillbaka ”internprao”, som betyder att eleverna i skolår 4-6 vid några tillfällen har prao i skolans matsal Mojsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Raster

Det finns alltid vuxna ute då elever i år F-6 har rast. Rastvärdarna bär neongula västar för att de lätt ska kännas igen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rökning

Enligt lag är rökning/snusning på skolområdet förbjudet. Detta gäller dygnet runt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stötande symboler

Symboler som i tal/skrift/sång kränker är inte tillåtet att användas under skoldagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skadegörelse

Elev kan bli skyldig att betala eller, efter överenskommelse, genom egen arbetsinsats gottgöra skadan. Om skadegörelsen kan anses som brottslig kan polisanmälan göras.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialkost

Om ditt barn har allergier är det viktigt att mentor får reda på det. Ta direkt kontakt med mentor eller skolsköterskan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygghetsgruppen

På Parkskolan arbetar vi aktivt med att förebygga och stoppa kränkningar av olika slag. För att stärka barnets trygghet och motverka detta har vi Trygghetsgruppen på skolan, med särskilt ansvar för dessa frågor. Läs mer under fliken Trygghetsgruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal sker en gång per termin tillsammans med mentor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsråd

Skolan inbjuder vårdnadshavare till verksamhetsråd, minst en gång per termin. Där ges möjlighet till samtal kring skolans verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Våld och hot

Alla har rätt att känna sig helt trygga på skolan och därför accepteras inte någon typ av våld eller hot. Anmälan kan göras till polis och socialtjänst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdesaker

Parkskolan ansvarar INTE för värdesaker som elever tar med sig till skolan.

 

 

 

 

Relaterad information

Relaterade länkar

Kontakta oss

Telefon: 0240-56 58 60
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Rektor
Annicke Andersson
0240-861 41

Handläggare
Carina Hammar
0240-56 58 60

Sjuk- och friskanmälan
0240-56 58 52
Fr o m 26 augusti 2019 via Skola24

Lärararbetsrum åk 2-6 samt konferensrum.                       Morgonmöte kl 7.30-8.00.               0240-56 58 50

Lärararbetsrum F-åk 1                     0240-56 59 12

Fritidshemmet 0240-56 57 82


Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 20/08 03:16:03