På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Centrala barn- och elevhälsan

Verksamheten inom Social- och utbildningsnämnden regleras huvudsakligen av Skollagen, Socialtjänstlagen, SoL samt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Förutom lagarna utgår gruppens arbete från de mål som uttrycks i styrdokumenten (Lpo 94, Lpfö 98, Kommunal skolplan, lokala arbetsplaner) och den huvudsakliga arbetsuppgiften är att stödja och skapa förutsättningar för att nå målen för nämndens olika verksamhetsområden.

Gruppen utgör ett kunskapscentrum där all specifik kompetens kan samordnas, tillvaratas och spridas. Samråd och konsultation är ett första steg för ansvarig personal att få stöd och hjälp. Arbetet kring enskilda barn utgår ifrån det pågående arbetet på respektive område där ansvaret ligger. Så långt som möjligt sker arbetet där och av hänsyn till barn och vårdnadshavare med den personal som har det yttersta ansvaret för respektive barn tillsammans med vårdnadshavare. Önskemål till gruppen, kan förekomma om exempelvis information, rådgivning, utbildning eller deltagande i utbildning, medverkan i arbetslag, utredningar, bedömningar osv.
Denna organisation syftar till ett arbete i Salamancadeklarationens anda.
 
Externa stödtjänster i form av resurspersoner från olika verksamheter, avdelningar och institutioner, t.ex. rådgivande lärare, skolpsykologer, logopeder och arbetsterapeuter, bör samordnas på lokal nivå [...] Sådana arrangemang bör även omfatta icke-pedagogiska tjänster. Erfarenheten tyder i själva verket att undervisningen skulle tjäna avsevärt på om större satsningar gjordes på att säkra ett optimalt utnyttjande av all tillgänglig sakkunskap och alla tillgängliga resurser.                                       
(Salamancadeklarationen 1994 avsnitt D 51)
 
Centrala barn- och elevhälsan ska kunna bistå i förändringar och kunna delta i arbetet ute på områdena på olika sätt vad gäller utbildnings- och omsorgssektorn. Utgångspunkten i gruppens arbete är att med gemensamma krafter utifrån olika kompetenser arbeta för att tillgodose barnens behov.
 
Organisation
Centrala barn- och elevhälsan arbetar kommunövergripande under avdelningschef skola, med placering på Marnäsliden vån 4. Skolsköterskor och läkare har dessutom mottagning ute på skolorna.
 
Yrkeskategorier
Centrala barn- och elevhälsan består av

  • arbetsledare
  • fältfritidsassistenter
  • kuratorer 
  • psykologer 
  • rörelsepedagog
  • skolläkare
  • skolsköterskor 
  • specialpedagoger
  • talpedagoger

I gruppen finns kunskap inom specialpedagogik, hälso- och sjukvård, kurativa/sociala frågor samt psykologkompetens.

Samtliga yrkeskategorier med specialfunktioner inom nämndens verksamhet ska vara sakkunniga inom sina respektive områden. De ska således följa utveckling och forskning inom sitt område, vara delaktiga i att utveckla verksamheten och förmedla kunskap inom nämndens verksamhet samt kunna medverka i fortbildning i form av t ex föreläsningar och gruppdiskussioner.

Utifrån sin specifika kompetens ska alla yrkeskategorier inom centrala barn- och elevhälsan dels ha en rådgivande funktion, kunna handleda och arbeta konsultativt gentemot basverksamheten, dels kunna arbeta gentemot barn/föräldrar. Man ska också kunna delta i samverkan med andra myndigheter.

Centrala barn- och elevhälsan ska även fungera som en länk mellan individ- och familjeomsorgen och skola.
 
Ärenden inkommer via skriftlig förfrågan från rektor med vårdnadshavares godkännande. Till kuratorn kan elev vända sig direkt utan skriftlig förfrågan.

För medicinska, psykologiska och psykosocial insatser finns, som Skollagen (2010:800) föreskriver, tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.
 
Telefonnummer
Arbetsledare: 0240-863 58
Växel: 0240-860 00

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2015-06-22

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Chef för centrala barn- och elevhälsan
Jessica Carlberg 0240-863 58

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:03:37